آ

آموزش آمادگی (Esiopetus)

آموزش پیش دبستانی برای همه کودکان زیر سن مدرسه، یک سال پیش از شروع آموزش اجباری منظور شده است. کودک معمولاً در سالی که شش ساله می شود آموزش پیش دبستانی را شروع می کند. در آموزش پیش دبستانی، کودک از طریق بازی و انجام کار همراه دیگر کودکان، اطلاعات و مهارت های لازم برای مدرسه را کسب می کند. همه کودکان باید در آموزش پیش دبستانی که رایگان است شرکت کنند. سرپرست کودک باید مراقب باشد که کودک در آموزش پیش دبستانی و یا در صورت تمایل سرپرست، در دوره دیگری که اهداف آموزش پیش دبستانی را دنبال می کند شرکت کند. در فنلاند آموزش پیش دبستانی هم توسط مهدهای کودک و هم توسط مدارس ارائه می شود.

آموزش ویژه (Erityisopetus)

آن دسته از شاگردان مدرسه که در امور درسی اشان نیازمند کمک های ویژه ای هستند از آموزش ویژه برخوردار می شوند. این نیازمندی می تواند دلیل های گوناگونی داشته باشد. برای نمونه می توان از دشواری های یادگیری، بیماری، تأخیر در رشد و مواردی مشابه آن ها نام برد. آموزش ویژه یا به صورت شخصی و یا به صورت آموزش در گروه کوچک ترتیب داده می شود.

ا

اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان (Ehkäisevä lastensuojelu)

اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان، آن گونه اقدامات نهادهای گوناگون بوده که رشد، پرورش و رفاه کودک را تأمین نموده و پیشتیبانی کننده پدرومادر او می باشد. اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان کمک های ویژه ای است که ادارات شهری و دیگر نهادهای منطقه برای کودک و خانواده هایی ترتیب می دهند که مراجع بخش حفاظت از کودکان نیستند. اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان در جاهایی از قبیل مرکز مشاوره بهداشتی مادران و کودکان و نیز دیگر مراکز بهداشت و درمان، مهدکودک، مراکز آموزشی و بخش امور جوانان تحقق می یابد.

اقدامات محدودکننده (Rajoitustoimenpiteet)

محدود کردن برقراری ارتباط، بازرسی بدنی و دست بسته نگه داشتن نمونه هایی از اقدامات محدودکننده مجاز در سرپرستی جایگزینی می باشند. همه اقدامات محدود کننده و شروط دقیق استفاده از آنها در قانون تعریف شده است. اقدامات محدود کننده تنها در مؤسسه ها قابل اجرا است و فقط محدود کردن برقراری ارتباط را می توان در پرستاری خانگی نیز به کار بست.

اقدامات یاریگرانه با حفظ سرپرستی (Avohuollon tukitoimet)

اقدامات یاریگرانه با حفظ سرپرستی گونه ای از خدمات خانواده است که با آن به کودک و پدرومادر او در محیط زندگی آنها کمک و یاری داده می شود. اقدامات یاریگرانه با حفظ سرپرستی داوطلبانه بوده و با همکاری با خانوداه پی ریزی می شوند. برای اقدامات یاریگرانه برنامه ریزی فردی صورت می گیرد طوری که به خوبی جوابگوی نیازهای کودک و خانواده باشد. این اقدامات یاریگرانه را می توان یا به تنهایی برای کودک و یا به تنهایی برای پدرومادر او و یا همزمان برای کل خانواده فراهم آورد. نیاز به اقدامات یاریگرانه در برنامه مراجع نگاشته می شود. صاحب منصب اداری در باره اقدامات یاریگرانه پذیرفته شده قرار اداری صادر می نماید که در مورد آن خانواده می تواند تقاضای تجدید نظر نماید.

ب

بررسی نیازمندی به حفاظت از کودکان (Lastensuojelutarpeen selvitys)

بررسی کردن نیازمندی به حفاظت از کودکان به این معنی است که کارمند امور اجتماعی شرایط رشد و نمود کودک و امکانات و توان والدین برای رسیدگی و مراقبت از کودک و تربیت او را مورد ارزیابی قرار می دهد. در صورتی که در طی بررسی نیازمندی به حفاظت از کودکان مشخص شود که نیاز به خدمات حفاظت از کودکان وجود دارد، رابطه کودک با حفاظت از کودکان آغاز می شود.

برنامه مراجع (Asiakassuunnitelma)

برنامه مراجع حفاظت از کودکان برگه ای است برای نگاشتن مواردی که در زمینه آنها کودک و خانواده نیازمند یاری هستند و در بهبود آنها تلاش می شود. همچنین در این برنامه تعیین می شود که بخش حفاظت از کودکانبه چه شیوه هایی و در چه مدت زمانی یاری های خود را به کودک و خانواده ارائه می دهد. برای کودکی که مراجعه کننده به بخش حفاظت از کودکاناست باید همیشه برنامه مراجع تنظیم شود. بازبینی این برنامه بایستی در مورد لزوم و دست کم یک بار در سال انجام شود. در مورد لزوم برای پدرومادر می توان برنامه مراجع جداگانهای تنظیم کرد.

پ

پدرومادر جایگزین (Sijaisvanhemmat)

پدرومادر جایگزین نامی است که در مورد پدرومادران خانواده های جایگزین به کار برده می شود. نام دیگر پدرومادر جایگزین پرستار خانگی می باشد.

پرستاری خانگی (Perhehoito)

پرستاری خانگی بدین معنی است که پرستاری، تربیت و نگهداری کودک جایگزین شده در بیرون از خانه خود کودک، در یک خانه شخصی در نزدِ خانواده ای معمولی یا خانواده ای حرفه ای صورت گیرد.

پرستاری مؤسسه ای (Laitoshoito)

پرستاری مؤسسه ای آن است که پرستاری، پرورش و مراقبت کودک جایگزین شده در بیرون از خانه او در یک مؤسسه حفاظت از کودکان صورت گیرد.

پیگیری پس از ترخیص (Jälkihuolto)

پیگیری پس از ترخیص آن گونه یاری ها و کمک هایی است که پس از به پایان رسیدن دوران جایگزینی ترتیب داده می شود. هدف از پیگیری پس از ترخیص تسهیل روند برگشت کودک یا نوجوان به خانه و یا مستقل شدن اوست. پیگیری پس از ترخیص می تواند تا زمانی که کودک یا نوجوان 21 سالش به پایان می رسد ادامه یابد.

ج

جایگزینی (Sijoitus)

جایگزینی آن است که سرپرستی کودک به سرپرست جایگزین سپرده شود و این به آن معنی است که پرستاری و پرورش کودک در بیرون از خانه خود او صورت می گیرد.

جایگزینی اضطراری (Kiireellinen sijoitus)

جایگزینی اضطراری بدین معنی است که برای کودکی که در خطر مستقیم قرار دارد جایی بیرون از خانه خود برای جایگزین اش ترتیب داده شود. نیاز به جایگزینی اضطراری مثلاً هنگامی می تواند وجود داشته باشد که شرایط خانه یا کمبودهای موجود در رسیدگی به کودک موجب به خطر افتادن مستقیم سلامت یا رشد او گردد. و یا مثلاً در مواردی که سرپرستان کودک موقتاً توانایی رسیدگی به فرزندشان را ندارند و این مسئله سبب به خطر افتادن مستقیم سلامت یا رشد کودک می گردد.

جایگزینی به عنوان اقدام یاریگرانه با حفظ سرپرستی (Sijoitus avohuollon tukitoimena)

جایگزینی به عنوان اقدام یاریگرانه با حفظ سرپرستی بدین معنی است که کودک و یا او به همراه خانواده اش در جایی بیرون از خانه به مدت کوتاهی جایگزین شوند. جایگزینی به عنوان اقدام یاریگرانه با حفظ سرپرستی همیشه داوطلبانه است.

ح

حفاظت از کودکان (Lastensuojelu)

حفاظت از کودکان گونه ای از خدمات اجتماعی است که هدف آن تأمین رشد و پرورش و رفاه سالم کودک است. حفاظت از کودکان به دو گونه حفاظت از کودکان در مورد یک کودک و خانواده خاص و همچنین اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان ارائه می شود.

حفاظت از کودکان در مورد یک کودک (Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu)

حفاظت از کودکان در مورد یک کودک و خانواده خاص با بررسی نیازمندی به حفاظت از کودکان و تنظیم برنامه مراجع و نیز با ترتیب دادن اقدامات یاریگرانه با حفظ سرپرستی تحقق می یابد. جایگزینی کودک در خارج از خانه، سرپرستی جایگزینی و پیگیری پس از ترخیص نیز بخش از حفاظت از کودکان در مورد یک کودک و خانواده خاص می باشند.

خ

خانه امن (Turvakoti)

خانه امن محلی است برای یاری رسانی به کسانی که مورد اعمال خشنوت قرار گرفته اند و یا ترس از مورد اعمال خشنونت قرار گرفتن دارند. در هر ساعت شبانه روز می توان به تنهایی و یا به همراه فرزندان به خانه امن مراجعه کرد. در شهرهای بزرگ خانه امن وجود دارد و در مورد نیاز می توان به خانه های امن شهرها دیگر نیز مراجعه کرد.

خانه پرستاری حرفه ای (Ammatillinen perhekoti)

خانه پرستاری حرفه ای گونه ای از مراقبت از کودک در خانواده است و به معنی خانه ای است که پروانه قانونی لازم برای فعالیت به عنوان خانه را دارد.

خانه کودکان (Lastenkoti)

خانه کودکان یک مؤسسه حفاظت از کودکان است که در آن کودکان و نوجوانان جایگزین شده زندگی می کنند. در خانه کودکان کارکنان آموزش دیده از کودکان و نوجوانان جایگزین شده پرستاری می نمایند. خانه های کودکان در فنلاند مانند خانه های معمولی خیلی بزرگ نیستند. کارکرد خانه های کودکان بر اساس قانون است و بر این کارکرد نظارت صورت می گیرد.

خانواده جایگزین (Sijaisperhe)

خانواده جایگزین خانواده ای است که پرستاری خانگی ارائه می دهد و در آن کودکی که عضو خانواده نبوده به دلایل حفاظت از کودکان جایگزین شده است. خانواده جایگزین محیط رشد و زندگی کودک به جای خانه خود او می باشد. پدر و مادران خانواده های جایگزین آموزش دیده و به این کار برگزیده می شوند. کودک ساکن خانواده جایگزین می تواند با پدرومادر اصلی خویش ملاقات داشته باشد. نام دیگر پدرومادران جایگزین پرستاران خانگی می باشد.

خدمات خانواده (Perhetyö)

خدمات خانواده فعالیت هایی است که با آنها به خانواده توانمندی های لازم برای پیش برد زندگی روزانه در مراحل گوناگون زندگی داده می شود. خدمات خانواده از نظر محتوی و شیوه های کاری در شهرهای مختلف متفاوت است.

د

دادگاه اداری (Hallinto-oikeus)

دادگاه اداری بخشی از دادگستری بوده که به شکایت های مربوط به قرارهای اداری صاحب منصبان اداری رسیدگی می کند. در مسائل مربوط به حمایت از کودکان دادگاه اداری مقام تصمیم گیرنده نیز می باشد.

درخواست (Hakemus)

مورد مربوط به حمایت از کودک می تواند به این صورت نیز به گردش درآید که پدرومادر و یا خود کودک با بخش حفاظت از کودکان تماس گرفته و درخواست کمک می نمایند. در این صورت به جای به کار بردن واژه گزارش نیاز به حفاظت از کودکان از واژه درخواست استفاده می شود.

درخواست برای ارزیابی نیازمندی به حفاظت از کودکان (Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi)

کودک و یا خانواده می توانند با همراهی با کارکنان، از بخش حمایت از کودکان تقاضای کمک نمایند. چنانچه تقاضای کمک به عنوان مثال با همراهی با کارکنان مدرسه و یا مهدکودک انجام گیرد به جای واژه گزارش، درخواست برای ارزیابی نیازمندی به حفاظت از کودکان به کار برده می شود. کودک و یا خانواده می توانند با همراهی با کارکنان، از بخش حفاظت از کودکان تقاضای کمک نمایند. چنانچه تقاضای کمک برای نمونه با همراهی با کارکنان مدرسه و یا مهدکودک انجام گیرد به جای واژه گزارش، درخواست برای ارزیابی نیازمندی به حفاظت از کودکان به کار برده می شود.

ز

زیر سرپرستی گرفتن (Huostaanotto)

زیر سرپرستی گرفتن به این معنی است که مسئولیت نگهداری و تربیت کودک به کارمندان اداری سپرده می شود. بر اساس قانون چنانچه سلامتی و رشد کودک به سبب شرایط پرورشی و رفتار خود او با خطر جدی روبرو شود، بایستی زیر سرپرستی قرار گیرد. البته تنها در صورتی می توان اقدام به زیر سرپرستی گرفتن کودک کرد که این امر مطابق با مصالح کودک باشد و اقدامات یاریگرانه با حفظ سرپرستی بسنده نباشد.

زیر سرپرستی گرفتن بر خلاف خواست (Tahdonvastainen huostaanotto)

زیر سرپرستی گرفتن بر خلاف خواست موقعیتی است که در آن کودک با سن 12 سال و یا سرپرستان او موافق با زیر سرپرستی گرفتن نباشند. در آن صورت دادگاه در باره موضوع تصمیم گیری می کند. مددکار اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک درخواست نامه ای را خطاب به دادگاه اداری تنظیم می نماید که در آن زیر سرپرستی گرفتن کودک پیشنهاد می شود. دادگاه اداری پس از بررسی پرونده تعیین می کند که مصالح کودک در چه می باشد.

س

سرپرستی جایگزینی (Sijaishuolto)

سرپرستی جایگزینی به معنی پرستاری و پرورش کودک زیر سرپرستی گرفته شده، کودکی که به طور اضطراری جایگزین شده و یا کودکی است که با حکم موقتی دادگاه اداری جایگزین شده است. این سرپرستی جایگزینی در جایی بیرون از خانه خود کودک انجام می گیرد.

ق

قانون حمایت از کودکان (Lastensuojelulaki)

قانون حفاظت از کودکان مقررات مربوط به حفاظت از کودکان را تعیین می کند. علاوه بر قانون حفاظت از کودکان و در کنار آن، از جمله قانون رسیدگی به امور اجتماعی، قانون رسیدگی به کودکان و حق ملاقات آنها و پیمان حقوق کودکان، حمایت و حفاظت از کودکان و شیوه برخورد با آنها را تعیین می کنند.

ک

کارکن خانواده (Perhetyöntekijä)

.کارکن خانواده با خانواده های فرزنددار سروکار دارد و به پدرومادرهای این خانواده ها در پرستاری، نگهداری و پرورش کودکان اشان و نیز در کارهای خانه کمک می کند

کارمند امور اجتماعی حمایت از کودکان (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä)

کارمند امور اجتماعی حفاظت از کودکان در بخش دولتی و شهری کار می کند. وظیفه او رسیدگی به امور مراجعان بخش حفاظت از کودکان و نیز برنامه ریزی، فراهم آوردن، پیگیری و ارزیابی خدمات ارائه شده به اربابین رجوع می باشد. بر اساس قانون، کارمند امور اجتماعی حفاظت از کودکان بایستی شخصی حرفه ای باشد و تحصیلات ویژه وظایف خود را داشته باشد.

کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک (Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä)

برای هر ارباب رجوع امور حفاظت از کودکان مددکاری به نام کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک گمارده می شود که به امور کودک رسیدگی می کند. او جوابگوی این است که آیا کودک از یاری ها و خدمات مورد نیازش برخوردار است و یا نه. کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک و مسئول مراقبت از این موضوع است که مصالح کودک تحقق یابد.

کشیک بهزیستی (Sosiaalipäivystys)

کشیک بهزیستی جوابگوی یاریگری اضطراری در همه ساعات شبانه روز و تعطیلات آخر هفته می باشد. آگاهی های لازم برای برقراری تماس با کشیک بهزیستی در راهنمای تلفن، سایت اینترنت شهر، شماره اورژانس 112، بیمارستان ها و اداره های پلیس یافت می شود.

گ

گزارش نیاز به حمایت از کودکان (Lastensuojeluilmoitus)

گزارش نیاز به حفاظت از کودکان اعلانی است که با آن مددکار اجتماعی از نیازمند بودن احتمالی کودکی به کمک و یاری آگاهی می یابد. گزارش نیاز به حفاظت از کودکان به اداره بهزیستی شهر با تلفن، نامه و یا با مراجعه شخصی به اداره بهزیستی انجام می شود. این گزارش نیاز به حفاظت از کودکان را هر کسی که نگران وضعیت کودک باشد می تواند انجام دهد. هر گاه کارمندان اداری ای که با کودکان و خانواده ها سر و کار دارند نگران وضعیت کودک شدند می بایستی گزارش نیاز به حفاظت از کودکان را انجام دهند.

م

مؤسسه حمایت از کودکان (Lastensuojelulaitos)

مؤسسه حفاظت از کودکان مؤسسه ای است که در آن کارکنان آموزش دیده از کودکان و نوجوانان جایگزین شده پرستاری می نمایند. خانه های کودکان، خانه های نوجوانان، خانه های پذیرش، خانه های مدرسه ای و مرکزهای یاریگری خانواده نمونه هایی از این مؤسسه ها می باشند. افزون بر خدمات درون مؤسسه ای، این مؤسسه های حفاظت از کودکان می توانند خدمات برون مؤسسه ای و پیگیری پس از ترخیص نیز ارائه دهند. این مؤسسه ها در فنلاند زیاد بزرگ نیستند و تلاش می شود که شرایط خانه معمولی را داشته باشند. این مؤسسه ها در کار خود مطابق با قانون عمل می کنند و فعالیتشان تحت نظارت است.

مددکار اجتماعی مدرسه (Koulukuraattori)

مددکار اجتماعی مدرسه در مدرسه کار می کند و وظیفه او کمک کردن و یاری دادن به دانش آموزان و پدرومادر ایشان است. برای نمونه مددکار اجتماعی به دانش آموزانی کمک می کند که در مسائل درسی و یا در روابط با دوستانشان مشکلاتی دارند و یا اینکه در زندگی شان تغییراتی پیش آمده است. پدرومادرها می توانند با مددکار اجتماعی مدرسه در باره وضعیت خانه و مسائل پرورشی گفت و گو کنند.

مرکز مشاوره بهداشت مادر و کودک (Äitiys- ja lastenneuvola)

خدمات مرکزهای مشاوره بهداشت در فنلاند رایگان بوده و در زمینه بهداشت و سلامتی کودکان کار می کنند. از آغاز دوران بارداری مادر به مرکز مشاوره بهداشت مراجعه می کند. در مرکز مشاوره بهداشت مادران سلامتی مادر و نوزاد زیر نظر گذاشته می شود. در مرکز مشاوره بهداشت کودکان رشد و تکامل کودک زیر سن مدرسه زیر نظر گذاشته می شود. برای نمونه می توان گفت که کودک در مرکز مشاوره بهداشت واکسن های لازم را دریافت می دارد.

مشارکت (Osallisuus)

مشارکت به این معنی است که همه مردم حق دارند به صورت برابر در امور مربوط به خود شرکت کنند و بر روی این امور تأثیر بگذارند و در پیشبرد و توسعه جامعه نیز همراه باشند. مشارکت کودک به معنی همراه بودن او در تعیین، تحقق و ارزیابی کارهای مربوط به مسائل خود است. حق کودک در مشارکت در تمام امور مربوط به او قویاً در قانون تعیین و تأکید شده است.

مشاوره با بستگان نزدیک (Läheisneuvonpito)

مشاوره با بستگان نزدیک شیوه کاری ای است که با آن تلاش می شود به همراه بستگان نزدیک کودک و خانواده راه کارهایی برای مشکلات پیدا کرد. در مشاوره با بستگان نزدیک در باره مسائل کودک، کسان مهم او و کارمندان اداری با یکدیگر روبرو شده و گفت و گو می نمایند.

مصالح کودک (Lapsen etu)

در هنگام بررسی و ارزیابی نیاز به حفاظت از کودکان و به تحقق در آوردن حفاظت از کودکان در وهله اول باید مصالح کودک مورد توجه قرار گیرد که در این صورت بهترین راه کارها برای کودک مورد جستجو و بررسی قرار می گیرد.