Föräldrars rättigheter och skyldigheter

I Finland har alla föräldrar samma rättigheter och skyldigheter. Föräldrarna har rätt och skyldighet att sörja för sitt barns välbefinnande. Föräldrarnas uppgift är att ta hand om och uppfostra barnet i en trygg och stimulerande miljö samt se till att barnet får den utbildning som han eller hon bör ha. I Finland får man inte använda kroppslig bestraffning i uppfostringssyfte och all slags våld mot barn är ett brott. Föräldrarna ska i uppfostran ge barnet ömhet, trygghet och förståelse.

Som huvudregel har föräldrarna rätt att besluta om omsorgen om barnet, uppfostran, boendet och övriga ärenden angående barnet. I situationer där beslut fattas angående barnet ska barnets egen åsikt alltid tas i beaktande. I samband med stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård har föräldrarna rätt att besluta om allt som rör barnet. Med stödåtgärder inom öppenvården avses tjänster som ordnas för familjen och som stöder och hjälper barnen då de bor hemma. Enligt lagen ska ett gott samarbete med föräldrarna eftersträvas i alla situationer då barnskyddets interventioner gäller barnet. Föräldrarna har alltid rätt att fatta beslut om barnets tro och religiösa uppfostran.

Föräldraskapet upphör inte under några omständigheter vid omhändertagande och placering av barnet, men föräldrarnas rätt att fatta beslut begränsas. Föräldrarna är fortfarande barnets vårdnadshavare, men socialförvaltningen i kommunen bestämmer över barnets vistelseort, vården av och omsorgen om barnet samt om barnets uppfostran. Besluten ska i den mån det är möjligt fattas tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna har rätt att få information om sådant som rör barnet och att hålla kontakt med barnet under den tid som barnet är omhändertaget och brådskande placerat. Föräldrarna har också rätt att ta del i barnets dokument och handlingar och få veta på vilka grunder barnet har placerats.

Föräldrarna har alltid rätt att uttrycka sina egna åsikter om barnskyddsåtgärderna. I vissa fall vidtas barnskyddsåtgärder mot föräldrarnas vilja. Lagen definierar när man måste fatta ett officiellt beslut i ärendet och vem som kan fatta beslutet. I lagen nämns även om besluten kan överklagas. Till exempel beslut om omhändertagande och brådskande placering är beslut som föräldrarna har rätt att överklaga. Överklagan bör göras inom 30 dagar från den dag de berörda ha mottagit beslutet. Myndigheterna är skyldiga att informera barnen och föräldrarna om deras rättigheter. Om barnet och/eller föräldrarna upplever att de har behandlats felaktigt har de rätt ta kontakt med kommunens socialombudsman. Riksdagens justitieombudsman övervakar att myndigheterna följer lagen. Även justitieombudsmannen behandlar klagomål.