Lapsi saa osallistua

Tärkeä lapsen edun periaate on, että lapsi voi itse olla mukana käsittelemässä ja suunnittelemassa häntä koskevia asioita. Lapselle pitää selittää riittävästi, mistä ollaan päättämässä ja miksi, jotta hän saa muodostaa ja ilmaista oman näkemyksensä asiasta. Jokaisella, myös lapsella, on aina oikeus osallistua omien asioidensa käsittelyyn. Siinä ei ole ikärajaa. Lasta ja hänen mielipiteitään ja toivomuksiaan kuunnellaan niin, että hänen ikänsä ja kehitystasonsa otetaan huomioon. Esimerkiksi pienen lapsen tuntemuksia voidaan selvittää siten, että hänen käyttäytymistään tai leikkejään havainnoidaan. Isommalle lapselle työntekijöiden on kerrottava asiat niin, että lapsi pystyy ymmärtämään ne.

Lain mukaan 12 vuotta täyttäneellä lapsella on lastensuojelussa puhevalta. Puhevalta tarkoittaa sitä, että lapsen mielipide on otettava huomioon lastensuojelua koskevissa asioissa samalla tavalla kuin aikuistenkin. Hänellä on oikeus tutustua asiapapereihin, jotka koskevat häntä itseään, ja häntä on kuultava virallisesti, kun tehdään päätöksiä. Hän voi hakea apua, vaatia palveluja ja vastustaa häntä koskevia päätöksiä. Hänelle on annettava tieto tehdyistä päätöksistä ja mahdollisuudesta valittaa päätöksistä. Se, että lapsi osallistuu häntä itseään koskevien asioiden käsittelyyn, ei merkitse sitä, että lapsi itse saisi päättää. Aikuisten velvollisuus on tehdä päätökset ja ottaa niistä vastuu.