Hyppää sisältöön

Sosiaalihuollon asiakkaaksi

Sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuus alkaa usein niin, että vanhemmat tai lapsi itse ottavat yhteyttä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun ja pyytävät apua. Myös koulun tai päiväkodin ammattilaiset voivat ottaa yhdessä perheen kanssa yhteyttä sosiaalihuollon työntekijään, jotta tuen tarve voidaan arvioida. Asia voi alkaa myös lastensuojeluilmoituksella.

""

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista ja sen voi tehdä nimettömänä. Monet lasten ja perheiden parissa työskentelevät ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he epäilevät, että lapsen kasvu ja kehitys on vaarantunut. Yleensä ammattilaiset keskustelevat asiasta ensin perheen kanssa. Poliisi tekee ilmoituksen, jos alaikäinen on tehnyt rikoksen, käyttänyt päihteitä tai on paikalla perheväkivaltatilanteessa.

Mitkä voivat olla syitä avun tarpeelle?

  • Perheen elämäntilanteessa tapahtuu suuri muutos, joka vaikuttaa kaikkien elämään.
  • Vanhemmilla on uupumista, psyykkisiä ongelmia, masennusta tai sairauksia.
  • Vanhemmat käyttävät paljon ja usein päihteitä.
  • Perheessä käytetään väkivaltaa.
  • Lapsi tai nuori itse tekee asioita, jotka ovat hänelle vaarallisia tai haitaksi; hän käyttää esimerkiksi runsaasti päihteitä, tekee rikoksia tai laiminlyö koulunkäymisen.
  • Lapsi joutuu kantamaan ikäänsä nähden liian suurta vastuuta perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi.

Mitä yhteydenotosta tai ilmoituksesta seuraa?

Sosiaalihuollon työntekijä arvioi huolellisesti jokaisen ilmoituksen ja yhteydenoton ja useimmissa tapauksissa alkaa kartoittaa lapsen ja perheen tilannetta. Lapsen ja perheen tilanteesta riippuen kartoitus voi olla joko sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tai lastensuojelun tarpeen selvitys.

Useimmiten työntekijä on yhteydessä perheeseen ja kutsuu vanhemmat ja lapsen keskustelemaan asiasta. Lapsen ja perheen tilannetta arvioitaessa tapaamisia voi olla useita ja ne voivat olla sosiaalitoimistossa, päiväkodissa, koulussa tai perheen kotona. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää tulkkia. Tapaamisissa puhutaan yhdessä siitä, miksi ilmoitus on tehty ja mitä lapsen ja perheen auttamiseksi voitaisiin tehdä. Selvityksen aikana työntekijä tapaa lasta usein myös ilman hänen vanhempiaan.

Lapsen ja perheen tilanne selvitetään niin laajasti kuin se on tarpeen. Mikäli perhe haluaa, yhteistyöhön voidaan ottaa mukaan muitakin lapsen läheisiä ja sukulaisia.

Selvitys voi johtaa sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen

Jos lapsi ja perhe hyötyvät sosiaalihuollon palveluista ja tuesta, mutta eivät tarvitse lastensuojelulain mukaisia palveluita, heille nimetään omatyöntekijä siksi ajaksi, kun he ovat sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaalihuollon asiakkuus on vapaaehtoista.

Jos lapsen ja perheen tilanne vaatii tuekseen lastensuojelun apua, alkaa lapsella lastensuojelun asiakkuus. Tällöin lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Jos palvelutarpeen arvion tai lastensuojelun tarpeen selvityksen perusteella työntekijöille syntyy huoli lapsen tilanteesta, lastensuojelun asiakkuus voidaan aloittaa myös tilanteessa, jossa lapsi itse tai vanhemmat eivät koe sitä tarpeelliseksi. Sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta ei aloiteta, jos selvityksen perusteella huoleen ei ole syytä, eivätkä lapsi ja perhe tarvitse tukea.

Sosiaalihuollon asiakkuuden alkaessa lasta ja perhettä voidaan tukea esimerkiksi sosiaaliohjauksella ja neuvonnalla, taloudellisella tuella, kotipalvelulla, perhetyöllä ja tukihenkilön tai tukiperheen järjestämisellä. Tukea ja ohjausta voi saada monissa perheen arkeen liittyvissä asioissa, kuten lapsen vuorokausirytmissä ja nukkumisessa, syömiseen liittyvissä asioissa sekä lapsen kehitykseen eri ikävaiheissa liittyvissä haasteissa. Jos lapselle avataan lastensuojelun asiakkuus, voidaan lasta ja perhettä tukea tiiviimmin

Lisää tietoa lastensuojelun tarjoamasta tuesta sivulta Avohuolto on ensisijaista.

Lue seuraavaksi

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lue lisää lapsiperheiden sosiaalipalveluista

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje