Skip to content

Klient inom socialvården

En klientrelation inom socialvården eller barnskyddet inleds ofta så att föräldrarna eller barnet själv kontaktar socialvården eller barnskyddet och ber om hjälp. Också yrkesutbildade personer i skolan eller daghemmet kan tillsammans med familjen kontakta en socialvårdsarbetare för att bedöma behovet av stöd.

""

Ärendet kan också inledas genom en barnskyddsanmälan. En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst som är oroad över barnets välbefinnande och den kan göras anonymt.

De som arbetar med barn och familjer är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan, om de misstänker att barnets uppväxt och utveckling har äventyrats. I allmänhet diskuterar yrkesmänniskor frågan först med familjen. Polisen gör en anmälan om den minderårige har begått ett brott, använt berusningsmedel eller är närvarande i en situation med familjevåld.

Vad kan det finnas för orsaker till hjälpbehovet?

· det har skett en stor ändring i familjens livssituation och den påverkar allas liv

· föräldrarna är utmattade eller har psykiska problem, är deprimerade eller sjuka

· föräldrarna använder ofta och mycket berusningsmedel

· det förekommer våld i familjen

· barnet eller ungdomen gör själv sådant som är farligt eller skadligt för honom eller henne; använder till exempel mycket berusningsmedel, begår brott eller missköter skolan

· barnet måste i förhållande till sin ålder bära ett för stort ansvar för familjens vardag, till exempel på grund av en förälders sjukdom

Vad är följderna efter att myndigheter kontaktats eller en anmälan gjorts?

Den anställda inom socialvården gör en noggrann bedömning av varje anmälan och kontakt och börjar i de flesta fallen kartlägga barnets och familjens situation. Beroende på barnets och familjens situation kan kartläggningen antingen innebära en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen eller utredning av behovet av barnskydd.

Oftast kontaktar den anställda familjen och ber att föräldrarna och barnet ska komma på ett möte och diskutera frågan. Vid bedömning av barnets och familjens situation kan det förekomma flera möten som kan ordnas på socialbyrån, daghemmet, i skolan eller hemma hos familjen. Vid behov kan man använda tolk som hjälp. På mötena talar man tillsammans om varför en anmälan gjorts och vad man skulle kunna göra för att hjälpa barnet och familjen. Medan utredningen pågår möter socialarbetaren ofta barnet även utan föräldrarna.

Barnets och familjens situation utreds i så stor omfattning som är nödvändigt. Om familjen vill kan även andra närstående och släktingar till barnet delta i samarbetet.

Utredningen kan leda till en klientrelation inom socialvården eller barnskyddet

Om barnet eller familjen har nytta av socialvårdens tjänster och stöd men inte är i behov av tjänster enligt barnskyddslagen, får de en egen kontaktperson under den tid de är klienter inom socialvården. Klientrelationen inom socialvården är frivillig.

Om barnets och familjens situation kräver hjälp från barnskyddet inleds för barnets del en klientrelation inom barnskyddet. Då utses för barnet en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter. Om det utifrån bedömningen av servicebehovet eller utredningen av behovet av barnskydd uppstår oro över barnets situation bland socialarbetarna, kan en klientrelation inom barnskyddet inledas även om barnet själv eller föräldrarna inte upplever att det är nödvändigt.

En klientrelation inom socialvården eller barnskyddet inleds inte om det utifrån utredningen inte finns någon orsak till oro eller om barnet och familjen inte behöver stöd.

När en klientrelation inom socialvården inleds kan barnet och familjen stödjas till exempel genom socialhandledning och rådgivning, ekonomiskt stöd, hemservice, familjearbete och ordnande av en stödperson eller stödfamilj. Stöd och handledning kan fås i många frågor som gäller familjens vardag, såsom barnets dygnsrytm och sömn, ärenden som gäller matvanor samt utmaningar som hänför sig till barnets utveckling i olika åldrar. Om det inleds en klientrelation inom barnskyddet för barnet, kan barnet och familjen stödjas närmare. Mer information om det stöd som barnskyddet erbjuder finns på webbplatsen Öppen vård kommer i första hand.

 

 

 

 

Läs som följande

Socialtjänster för barnfamiljer

Socialtjänster för barnfamiljer

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng