A

Ansökan (hakemus)

Ett barnskyddsärende kan även inledas genom att föräldrarna eller barnet själv tar kontakt med barnskyddet och ber om hjälp. Då talar man om ansökan om barnskydd istället för barnskyddsanmälan.

B

Barnets bästa (lapsen etu)

Vid bedömning av behovet av barnskydd och genomförande av det ska man i första hand beakta barnets bästa och söka den bästa lösningen med tanke på barnet.

Barnhem (lastenkoti)

Ett barnhem är en barnskyddsanstalt där det bor placerade barn och ungdomar. På ett barnhem ansvarar utbildade anställda för omsorgen om de placerade barnen och ungdomarna. I Finland är barnhemmen inte särskilt stora utan påminner om vanliga hem. Barnhemmens verksamhet är stadgad i lag och övervakas av myndigheterna.

Barnskydd (lastensuojelu)

En samhällsuppgift som har som mål att trygga en balanserad utveckling för barnet och barnets välmående. Barnskyddet delas in i förebyggande barnskydd och barn- och familjeinriktat barnskydd.

Barnskyddsanmälan (lastensuojeluilmoitus)

En barnskyddsanmälan innebär att en socialarbetare inom barnskyddet får kännedom om att ett barn eventuellt behöver hjälp. Barnskyddsanmälan ska göras per telefon, skriftligen eller genom att personligt besök på socialbyrån. Vem som helst som är orolig över barnets välbefinnande kan göra en barnskyddsanmälan. De myndigheter som arbetar med barn och familjer är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om de är oroliga för ett barns välbefinnande.

Barnskyddsanstalt (lastensuojelulaitos)

En barnskyddsanstalt är en anstalt där utbildad personal ansvarar för omsorgen om de placerade barnen och ungdomarna. Exempel på barnskyddsanstalter är barnhem, ungdomshem, mottagningshem, skolhem och familjestödscentraler. Barnskyddsanstalter kan utöver institutionsvård även erbjuda tjänster inom öppenvården. I Finland är anstalterna inte särskilt stora och syftet är att de ska påminna om vanliga hem. Anstalternas verksamhet är stadgad i lag och övervakas av myndigheterna.

Barnskyddslagen (lastensuojelulaki)

Barnskyddslagen fastställer bestämmelserna rörande barnskyddet. Utöver barnskyddslagen definierar även bland annat socialvårdslagen, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt barnkonventionen definierar skyddet och behandlingen av barn.

Begränsande åtgärder (rajoitustoimenpiteet)

Begränsande åtgärder som används inom vården utom hemmet är exempelvis begränsning av kontakter, kroppsvisitation och fasthållande. Alla begränsande åtgärder och detaljerade villkor för användning av dem fastställs i lagen. Begränsande åtgärder får endast användas inom anstaltsvård, med undantag av begränsning av kontakter, som även får användas inom familjevård

Brådskande placering (kiireellinen sijoitus)

Brådskande placering innebär att ett barn som befinner sig i omedelbar fara kan placeras utom hemmet. Ett behov av brådskande placering kan uppstå till exempel om förhållanden i hemmet eller brister i vård av barnet omedelbart äventyrar barnets hälsa eller utveckling eller om barnets vårdnadshavare är tillfälligt oförmögna att sköta barnet och detta omedelbart äventyrar barnets hälsa och utveckling.

D

Delaktighet (osallisuus)

Delaktighet innebär att alla människor har rätt att som jämlika delta i och påverka frågor som gäller dem själva samt samhällets utveckling. I barnets delaktighet är det fråga om att barnet deltar i att definiera, genomföra och bedöma det arbete som gäller barnets angelägenheter. Barnets rätt till delaktighet i alla ärenden som gäller honom eller henne har ett mycket starkt skydd i lagen.

E

Eftervård (jälkihuolto)

Eftervård är stöd och hjälp som anordnas efter att placeringen har upphört. Syftet med eftervård är att underlätta för barnet eller ungdomen att flytta tillbaka hem eller att bli självständig. Eftervården kan fortgå fram till att personen fyller 21 år.

F

Familjearbete (perhetyö)

Familjearbete är en verksamhet som går ut på att stödja familjen så att de klarar av vardagen och olika livssituationer. Familjearbetets innehåll och verksamhetsformer varierar i olika kommuner.

Familjerådslag (läheisneuvonpito)

Familjerådslag är en arbetsmetod där målsättningen är att man tillsammans med närstående som är viktiga för barnet och familjen hittar lösningar på problem. I familjerådslag möts och samtalar personer och myndigheter som är viktiga för barnets angelägenheter tillsammans.

Familjevård (perhehoito)

Med familjevård menas att vården och uppfostran av samt omsorgen om det placerade barnet anordnas utanför hans eller hennes hem i ett privat hem hos en vanlig familj.

Förebyggande barnskydd (ehkäisevä lastensuojelu)

Förebyggande barnskydd innebär åtgärder som ordnas av olika instanser och med vilka man tryggar barnens uppväxt, utveckling och välbefinnande samt stöder föräldraskapet. Förebyggande barnskydd är särskilt stöd som erbjuds av kommunen eller andra aktörer när ett barn eller en familj inte är klienter hos barnskyddet. Förebyggande barnskydd genomförs till exempel på mödra- och barnrådgivningen samt inom den övriga hälsovården, dagvården, undervisningen och ungdomsarbetet.

Förskoleundervisning (esiopetus)

Förskoleundervisningen är avsedd för alla barn under skolåldern ett år innan skolplikten inleds. Barnet börjar i allmänhet förskoleundervisningen samma år som barnet fyller sex år. I förskolan får barnet färdigheter och kunskaper inför skolstarten genom lek och gemensam verksamhet. Alla barn har rätt till kommunal kostnadsfri förskoleundervisning, men föräldrarna har rätt att besluta om barnet ska delta i förskoleundervisningen eller inte. I Finland erbjuds förskoleundervisning både på daghem och i skolor.

Förvaltningsdomstolen (hallinto-oikeus)

Förvaltningsdomstolen är en del av rättsväsendet som hanterar klagomål över beslut som fattats av olika myndigheter. När det gäller barnskyddsärenden har förvaltningsdomstolen även beslutanderätt.

Fosterfamilj (sijaisperhe)

En fosterfamilj är en familj som ger familjevård åt ett barn som av barnskyddsrelaterade skäl har placerats utom hemmet. Fosterfamiljen ersätter barnets egna föräldrar när det gäller uppfostran och livsmiljö. Föräldrarna i fosterfamiljen utbildas och godkänns inför uppgiften. Barnet får under vistelsen hos fosterfamiljen träffa sina riktiga föräldrar. Fosterföräldrar kallas också för familjevårdare.

I

Institutionsvård (laitoshoito)

Med institutionsvård avses att vården och uppfostran samt omsorgen om det placerade barnet ordnas utanför hans eller hennes hem på en barnskyddsanstalt.

K

Klientplan (asiakassuunnitelma)

I barnskyddets klientplan antecknas orsakerna till att barnet och familjen behöver hjälp och som man försöker ändra. I klientplanen antecknas även hur barnskyddet kommer att hjälpa barnet och familjen samt inom vilken tidsperiod detta kommer att ske. Alla barn inom barnskyddet ska alltid ha en klientplan. Planen ska uppdateras efter behov, minst en gång om året. Vid behov görs även en egen klientplan för föräldrarna.

M

Mödra- och barnrådgivning (äitiys- ja lastenneuvola)

I Finland är rådgivningsverksamheten en kostnadsfri service som hjälper med hälsovården av barn. Blivande mammor besöker mödrarådgivningen redan under graviditeten. På mödrarådgivningen följer man upp mammans och det kommande barnets välbefinnande. På barnrådgivningsbyrån följer man upp tillväxten och utvecklingen hos barn under skolåldern.  Barnen får nödvändiga vaccinationer på rådgivningsbyrån.

O

Omhändertagande (huostaanotto)

Omhändertagande innebär att ansvaret för vården och uppfostran av barnet övergår till myndigheterna. Enligt lagen måste ett barn omhändertas om det är stor fara för hans eller hennes hälsa och utveckling på grund av uppväxtförhållandena eller barnets eget beteende. Omhändertagande är en åtgärd som dock endast kan vidtas om det är för barnets bästa och om åtgärderna inom öppenvården har visat sig vara otillräckliga.

Omhändertagande mot klientens vilja (tahdonvastainen huostaanotto)

Med omhändertagande mot klientens vilja avses en situation där ett barn som fyllt 12 år eller vårdnadshavarna motsätter sig omhändertagandet. Då måste domstolen avgöra ärendet. Socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter ska bereda till förvaltningsdomstolen en ansökan, där omhändertagande av barnet föreslås. Förvaltningsdomstolen sätter sig in i ärendet och avgör vad som är bäst för barnet.

P

Placering (sijoitus)

Placering innebär att barnet flyttar till ett annat hem, det vill säga vården och uppfostran av barnet anordnas utanför barnets hem.

S

Skolkurator (koulukuraattori)

Skolkuratorn är socialarbetaren på skolan som hjälper och stödjer eleverna och deras familjer. Skolkuratorn kan hjälpa till exempelvis i situationer då eleven har problem med skolgången eller kamratrelationerna eller om det sker förändringar i hans eller hennes liv. Föräldrarna kan prata med skolkuratorn om barnets situation hemma eller om uppfostringsfrågor.

Skyddshem (turvakoti)

Skyddshemmen hjälper dem som fallit offer för familjevåld eller dem som upplever hot om familjevåld. Skyddshemmen har öppet dygnet runt och tar emot både enskilda personer och familjer. Skyddshemmen, som finns på större orter, betjänar också hjälpbehövande från andra orter.

Socialarbetare inom barnskyddet (lastensuojelun sosiaalityöntekijä)

Socialarbetare inom barnskyddet arbetar inom den privata sektorn. Socialarbetarens uppgift är att behandla barnskyddets klienters angelägenheter samt att klientspecifikt planera, ordna, följa upp och bedöma tjänster. Enligt lagen ska socialarbetare inom barnskyddet vara yrkesmänniskor: de ska ha en lämplig utbildning för uppgiften.

Socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä)

En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter är en socialarbetare som är särskilt utsedd till varje klient inom barnskyddet och som har hand om barnets angelägenheter. Socialarbetarens uppgift är att ansvara för att barnet får det stöd och de tjänster som barnet behöver. Socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter har som skyldighet att sörja för att barnets bästa tillgodoses.

Socialjouren (sosiaalipäivystys)

Socialjouren ansvarar för akut social hjälp dygnet runt, alla dagar i veckan. Kontaktuppgifterna till socialjouren finns i telefonkatalogen, på kommunens webbplats, via larmnumret 112, på sjukhus eller hos polisen.

Specialundervisning (erityisopetus)

Specialundervisningen är avsedd för elever som behöver särskilt stöd under skolgången. Orsakerna till detta kan vara många, exempelvis inlärningssvårigheter, sjukdom, försenad utveckling och andra orsaker. Specialundervisningen kan ges som privatundervisning eller i smågrupper.

Stödåtgärder inom öppenvården (avohuollon tukitoimet)

Stödåtgärder inom öppenvården är tjänster som ordnas för familjer för att stödja och hjälpa barnen och föräldrarna inom deras egna livsområden. Stödåtgärderna inom öppenvården är frivilliga och bygger på samarbete med familjen. Stödåtgärderna planeras alltid individuellt för att motsvara barnets och familjens behov. Stödåtgärderna kan ordnas för enbart barnet eller enbart föräldrarna eller för hela familjen tillsammans. Behovet av stödåtgärder antecknas i klientplanen. Myndigheten fattar ett beslut om beviljade stödåtgärder, och familjen kan även ansöka om ändring i beslutet.

U

Utredning av behovet av barnskydd (lastensuojelutarpeen selvitys)

Utredning av behovet av barnskydd innebär att en socialarbetare bedömer barnets uppväxtförhållanden samt föräldrarnas möjligheter att ta hand om vård och uppfostran av barnet. Om det i samband med utredning av barnskyddsbehovet framgår att barnskyddstjänster behövs, inleds en klientrelation inom barnskyddet.

V

Vård utom hemmet (sijaishuolto)

Med vård av barn utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn, ett i brådskande ordning placerat barn eller ett barn som placerats med stöd av förvaltningsdomstolens interimistiska förordnande ordnas utanför hemmet.