Skip to content

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به خدمات کودکان و خانواده ها تعریف می شوند.

آ

آموزش آمادگی (Esiopetus)

همه کودکان زیر سن مدرسه، یک سال پیش از آغاز آموزش اجباری از آموزش آمادگی برخوردار می گردند. آموزش آمادگی کودکان معمولا در آن سالی آغاز می شود که در طی آن کودک به سن شش سالگی می رسد. در آموزش آمادگی کودک به کمک بازی و کارهای عملی با دیگران، آگاهی ها و مهارت های لازم برای مدرسه را فرا می گیرد. همه کودکان حق برخورداری از آموزش آمادگی رایگان ترتیب داده شده توسط شهر را دارند، ولی تصمیم گیری در باره شرکت کردن کودک در این آموزش به عهده پدر و مادر کودک می باشد. آموزش آمادگی در کشور فنلاند یا در مهدکودک و یا در مدرسه ترتیب داده می شود.

آموزش ویژه/معلم ویژه (Erityisopetus/erityisopettaja)

آن دسته از دانش آموزان مدرسه که در امور درسی خود نیازمند کمک های ویژه ای هستند از آموزش ویژه برخوردار می شوند. این نیازمندی می تواند دلیل های گوناگونی داشته باشد. برای نمونه می توان از دشواری های یادگیری، بیماری، تأخیر در رشد و مواردی مشابه آن ها نام برد. آموزش ویژه می تواند در مدرسه محل سکونت کودک در ارتباط با آموزش عمومی و یا در کلاس ویژه ترتیب داده می شود. معلم ویژه معلمی است که صلاحیت و مهارت های علوم پرورشی ویژه ای برای آموزش دادن به دانش آموزانی دارد که نیارمند کمک هستند.
ا

ارزیابی نیاز به خدمات (Palvelutarpeen arviointi)

وقتی که کارمند بخش مراقبت های اجتماعی در مورد شخصی که نیاز به مراقبت های اجتماعی دارد، گزارش دریافت می کند، بلافاصله ارزیابی می کند که آیا شخص نیاز به کمک فوری دارد یا خیر. شخص مربوطه ممکن است خودش با مراقبت های اجتماعی تماس گرفته باشد و یا این گزارش از مسئول اداری دیگری دریافت شده باشد. کارمند مربوطه اعضای خانواده را چندین مرتبه ملاقات می کند و آنها با هم موضوع را مورد بررسی قرار می دهند و به این فکر می کنند که چه خدماتی می توانند پاسخگوی نیازمندی ها باشند. ارزیابی نیاز به خدمات باید در عرض سه ماه از تاریخ به جریان انداختن پرونده انجام شود.

استقرار (Sijoitus)

استقرار به معنی آن است که سرپرستی کودک به سرپرست جایگزین سپرده شود و این به آن معنی است که پرستاری و پرورش کودک در بیرون از خانه خود او صورت می گیرد.

استقرار بدون انتقال سرپرستی (Avohuollon sijoitus)

کودک را می توان به عنون اقدام کمکی بدون انتقال سرپرستی، به مدت کوتاهی به تنهایی یا همراه با سرپرستان خود، برای سکونت در خارج از خانه خودش استقرار داد. استقرار داوطلبانه است و همراه با سرپرستان و کودک برنامه ریزی می شود. قانون حفاظت از کودکان تعیین می کند که در وهله اول کودک همراه با سرپرستان خود استقرار داده شود. استقرار کل خانواده می تواند در مؤسسه انجام گیرد و یا در مراقبت خانگی هم انجام شود. برای این که بتوان در آرامش نیاز کودک و خانواده به کمک و نیاز آنها به توانبخشی را ارزیابی نمود، استقرار ممکن است ضروری باشد. در مواقعی که مثلاً به دلیل بیماری والدین یا زایمان مادر، مراقبت از کودک باید به طور موقتی انجام شود نیز ممکن است استقرار موقتی ضروری باشد.

استقرار به عنوان اقدام کمکی بدون انتقال سرپرستی (Sijoitus avohuollon tukitoimena)

استقرار به عنوان اقدام کمکی بدون انتقال سرپرستی بدین معنی است که کودک به تنهایی و یا همراه با خانواده اش در جایی بیرون از خانه به مدت کوتاهی جایگزین شوند. استقرار به عنوان اقدام کمکی بدون انتقال سرپرستی همیشه داوطلبانه است.

استقرار فوری (Kiireellinen sijoitus)

استقرار فوری بدین معنی است که برای کودکی که در خطر مستقیم قرار دارد، مکانی بیرون از خانه خود برای استقرارش ترتیب داده شود. نیاز به استقرار فوری مثلاً هنگامی می تواند وجود داشته باشد که شرایط خانه یا کمبودهای موجود در رسیدگی به کودک موجب به خطر افتادن مستقیم سلامت یا رشد او گردد، و یا مثلاً در مواردی که سرپرستان کودک موقتاً توانایی رسیدگی به فرزندشان را ندارند و این مسئله سبب به خطر افتادن مستقیم سلامت یا رشد کودک می گردد. استقرار فوری می تواند حداکثر به مدت 30 روز باشد. در موراد خاصی می توان آن را تا 30 روز تمدید نمود.

اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان (Ehkäisevä lastensuojelu)

اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان، آن گونه اقدامات نهادهای گوناگون بوده که رشد، پرورش و رفاه کودک را تأمین نموده و پیشتیبانی کننده پدر و مادر او می باشد. اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان کمک های ویژه ای است که ادارات شهری و دیگر نهادهای منطقه برای کودک و خانواده هایی ترتیب می دهند که ارباب رجوع بخش حفاظت از کودکان نیستند. اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان در جاهایی از قبیل مرکز مشاوره بهداشتی مادران و کودکان و نیز دیگر مراکز بهداشت و درمان، مراکز تربیت خردسالان، مراکز آموزشی و بخش امور جوانان تحقق می یابد. (قانون حفاظت از کودکان بند a 3)

اقدامات کمکی بدون انتقال سرپرستی (Avohuollon tukitoimet)

اقدامات کمکی بدون انتقال سرپرستی گونه ای از خدمات خانواده است که با آن به کودک و پدر و مادر او در محیط زندگی آنها کمک و یاری ارائه می شود. اقدامات کمکی بدون انتقال سرپرستی داوطلبانه بوده و با همکاری با خانوداه پی ریزی می شوند. برای اقدامات کمکی برنامه ریزی فردی صورت می گیرد طوری که به خوبی جوابگوی نیازهای کودک و خانواده باشد. این اقدامات کمکی را می توان یا به تنهایی برای کودک و یا به تنهایی برای پدر و مادر او و یا همزمان برای کل خانواده فراهم آورد. نیاز به اقدامات کمکی در برنامه ارباب رجوع نگاشته می شود. مسئول اداری در باره اقدامات کمکی پذیرفته شده تصمیم صادر می نماید که خانواده می تواند در مورد آن تقاضای تجدید نظر نماید.

اقدامات محدودکننده (Rajoitustoimenpiteet)

محدود کردن برقراری ارتباط، بازرسی بدنی و دست بسته نگه داشتن نمونه هایی از اقدامات محدودکننده مجاز در مراقبت جایگزین می باشند. همه اقدامات محدود کننده و شروط دقیق استفاده از آنها در قانون تعریف شده است. اقدامات محدود کننده تنها در مؤسسه ها قابل اجرا است و فقط محدود کردن برقراری ارتباط را می توان در مراقبت خانگی نیز به کار بست.

انتقال سرپرستی (Huostaanotto)

انتقال سرپرستی به این معنی است که مسئولیت نگهداری و تربیت کودک به مسئولین اداری سپرده می شود. بر اساس قانون چنانچه سلامتی و رشد کودک به سبب شرایط پرورشی و رفتار خود او با خطر جدی روبرو شود، بایستی تحت سرپرستی قرار گیرد. البته تنها در صورتی می توان اقدام به انتقال سرپرستی کودک کرد که این امر مطابق با منافع کودک باشد و اقدامات کمکی بدون انتقال سرپرستی کافی نباشد.

انتقال سرپرستی بر خلاف خواست (Tahdonvastainen huostaanotto)

انتقال سرپرستی بر خلاف خواست موقعیتی است که در آن کودک با سن 12 سال و یا سرپرستان او موافق با انتقال سرپرستی نباشند. در آن صورت دادگاه در باره موضوع تصمیم گیری می کند. کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک درخواست نامه ای را خطاب به دادگاه اداری تنظیم می نماید که در آن انتقال سرپرستی کودک پیشنهاد می شود. دادگاه اداری پس از بررسی پرونده تعیین می کند که منافع کودک در چه می باشد.
ب

بررسی و روشن سازی شرایط (Olosuhdeselvitys)

دادگاه می تواند از بخش امور اجتماعی درخواست بررسی و روشن سازی شرایط نماید که به کمک آن می تواند در مواردی که به دعوای سرپرستی رسیدگی می شود، از شرایط کودک و والدین اطلاع حاصل کند. درخواست بررسی و روشن سازی را فقط دادگاه می تواند در زمانی انجام دهد که به نظر دادگاه دریافت تمام اطلاعات مورد نیاز یرای تصمیم گیری در مورد موضوع ضروری است. در بررسی و روشن سازی شرایط، از جمله نظرات کودک و والدین در مورد موضوع و مسائلی که بر روی امکانات والدین برای سرپرستی و مراقبت از کودک تأثیر می گذارند، ثبت می گردند.

برنامه ارباب رجوع (Asiakassuunnitelma)

برنامه ارباب رجوع حفاظت از کودکان برگه ای است برای نگاشتن مواردی که در زمینه آنها کودک و خانواده نیازمند یاری هستند و در بهبود آنها تلاش می شود. همچنین در این برنامه تعیین می شود که بخش حفاظت از کودکان به چه شیوه هایی و در چه مدت زمانی کمک های خود را به کودک و خانواده ارائه می دهد. برای کودکی که ارباب رجوع بخش حفاظت از کودکان است باید همیشه برنامه ارباب رجوع تنظیم شود. بازبینی این برنامه بایستی در مورد لزوم و دست کم یک بار در سال انجام شود. در مورد لزوم برای پدر و مادر می توان برنامه ارباب رجوع جداگانه ای تنظیم کرد.
ت

تعلیم و تربیت دوران خردسالی (Varhaiskasvatus)

تعلیم و تربیت دوران خردسالی برای کودکان زیر سن مدرسه منظور شده است. تعلیم و تربیت دوران خردسالی را می توان در مهد کودک و مراقبت روزانه از کودک در خانواده و همچنین به شکل فعالیت کلوب کودکان (kerhotoiminta) برگزار نمود. تعلیم و تربیت دوران خردسالی مجموعه ای متشکل از آموزش، پرورش و مراقبت است که بر پایه اهداف و محتوای توافق شده ارائه می شود. معلمین تحصیل کرده تعلیم و تربیت دوران خردسالی، کارشناسان اجتماعی و مربیان کودک در تعلیم و تربیت دوران خردسالی فعالیت می کنند. تصمیم گیری در مورد شرکت کردن کودک در تعلیم و تربیت دوران خردسالی بر عهده سرپرستان کودک است.

تماس با بخش مراقبت اجتماعی برای ارزیابی نیاز به کمک (Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi)

کودک یا سرپرست او می تواند خودش جهت درخواست کمک با مراقبت های اجتماعی تماس بگیرید. علاوه بر این، هر شخصی که در مورد سلامت و رفاه کودک نگرانی دارد هم می تواند تماس بگیرد. مثلاً کارمند مدرسه یا مهد کودک می تواند همراه با کودک یا والد او با بخش امور اجتماعی شهر محل سکونت کودک تماس بگیرد. در صورتی که تماس گرفتن همراه عضو خانواده ممکن یا مناسب نباشد (مثلاً به دلیل عجله)، شخصی که موظف به گزارش دادن است باید گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد. پس از دریافت تماس، شروع به بررسی موضوع می شود و با سرپرستان کودک تماس گرفته می شود. تک تک تماس ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم ارزیابی نیاز به خدمات آغاز می شود.
ج

جایگاه امن نوجوانان (Nuorten turvatalo)

جایگاه امن نوجوانان در دشواری های زندگی به نوجوانان و خانواده های آنها یاری می دهد.
ح

حفاظت از کودکان (Lastensuojelu)

حفاظت از کودکان گونه ای از خدمات اجتماعی است که هدف آن تأمین رشد و پرورش و رفاه سالم کودک است. حفاظت از کودکان به دو گونه حفاظت از کودکان ویژه کودک و خانواده و همچنین اقدامات پیشگیرانه حفاظت از کودکان ارائه می شود.

حفاظت از کودکان ویژه کودک و خانواده (Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu)

حفاظت از کودکان ویژه کودک و خانواده با بررسی نیازمندی به حفاظت از کودکان و تنظیم برنامه ارباب رجوع و نیز با ترتیب دادن اقدامات کمکی بدون انتقال سرپرستی تحقق می یابد. استقرار کودک در خارج از خانه، مراقبت جایگزین و رسیدگی پس از ترخیص نیز بخش از حفاظت از کودکان ویژه کودک و خانواده می باشند.

حل اختلاف امور خانواده (Perheasioiden sovittelu)

در مواقعی که والدین به طلاق فکر می کنند و یا طلاق انجام شده است، می توان به خدمات حل اختلاف امور خانواده مراجعه نمود. در این خدمات با استفاده از شیوه حل اختلاف به زوج کمک می شود تا برای مشکلات خود راه حلی پیدا کنند. توجه ویژه بر روی شرایط کودکان متمرکز است. در حل اختلاف تلاش می شود راه هایی پیدا شود که کودک بتواند روابط خوب را با هر دو والد خود، پس از جدایی آنها هم حفظ کند.
خ

خانه امن (Turvakoti)

خانه امن محلی است برای یاری رسانی به کسانی که مورد خشونت قرار گرفته اند و یا ترس از مورد خشونت قرار گرفتن دارند. در هر ساعت شبانه روز می توان به تنهایی و یا به همراه فرزندان به خانه امن رفت. خانه امن در شهرهای بزرگ وجود دارد و در صورت نیاز می توان از شهرهای دیگر نیز به این خانه های امن مراجعه کرد.

خانه پرستاری حرفه ای (Ammatillinen perhekoti)

خانه پرستاری حرفه ای گونه ای از مراقبت از کودک در خانواده است و به معنی خانه ای است که پروانه قانونی لازم برای فعالیت به عنوان خانه را دارد.

خانه کودکان (Lastenkoti)

خانه کودکان یک مؤسسه حفاظت از کودکان است که در آن کودکان و نوجوانان جایگزین شده زندگی می کنند. در خانه کودکان کارکنان آموزش دیده از کودکان و نوجوانان جایگزین شده پرستاری می نمایند. خانه های کودکان در فنلاند مانند خانه های معمولی خیلی بزرگ نیستند. کارکرد خانه های کودکان بر اساس قانون است و بر این کارکرد نظارت صورت می گیرد.

خانواده جایگزین (Sijaisperhe)

خانواده جایگزین خانواده ای است که مراقبت خانگی ارائه می دهد و کودکی که عضو خانواده نبوده، به دلایل حفاظت از کودکان در آن خانواده جایگزین شده است. خانواده جایگزین محیط رشد و زندگی کودک به جای خانه خود او می باشد. پدر و مادران خانواده های جایگزین آموزش دیده و به این کار مورد تأیید قرار می گیرند. کودک ساکن خانواده جایگزین می تواند با پدر و مادر اصلی خویش ملاقات داشته باشد. نام دیگر پدر و مادران جایگزین پرستاران خانگی می باشد.

خدمات حقوقی خانواده (Perheoikeudelliset palvelut)

هنگامی که والدین در حال جدا شدن هستند، می توانند از خدمات حقوقی خانواده کمک دریافت کنند. از این خدمات می توان در مورد قراردادها و تحقیقات مربوط به طفل، مثلاً در ارتباط با تعیین پدر طفل، مراقبت از کودک و نفقه، کمک دریافت نمود. این خدمات همچنین برای پیدا کردن راه حل برای اختلاف بین والدین در صورتی که توافق بر سر مسائل مربوط به مراقبت از کودک و ملاقات وی برای والدین سخت باشد، کمک می کند. خدمات حل اختلاف امور خانواده و شخص ناظر بر منافع کودکان جزو این خدمات هستند.

خدمات خانواده (Perhetyö)

خدمات خانواده فعالیت هایی است که با آنها به خانواده توانمندی های لازم برای پیشبرد زندگی روزانه در مراحل گوناگون زندگی داده می شود. خدمات خانواده از نظر محتوی و شیوه های کاری در شهرهای مختلف متفاوت است.
د

دادگاه اداری (Hallinto-oikeus)

قانون اساسی تعیین می کند که در انجام امور عمومی قانون رعایت شود. معمولاً می توان از تصمیم مسئول اداری شکایت کرد و در هنگام تصمیم گیری باید اطلاع داد که چگونه و به چه کسی می توان شکایت نمود. دادگاه اداری به شکایت های اشخاص و سازمان ها در مورد تصمیمات مسئول اداری که در مورد امور اداری اتخاذ شده، رسیدگی می کند.

درخواست (Hakemus)

مورد مربوط به حمایت از کودک می تواند به این صورت نیز به گردش درآید که پدر و مادر و یا خود کودک با بخش حفاظت از کودکان تماس گرفته و درخواست کمک می نمایند. در این صورت به جای به کار بردن واژه گزارش نیاز به حفاظت از کودکان از واژه درخواست استفاده می شود.

دفتر امور اجتماعی و یا اداره امور اجتماعی (Sosiaalitoimisto tai sosiaalitoimi)

در هر شهری دفتر و یا اداره امور اجتماعی وجود دارد که خدماتی و یا کمک هزینه هایی را در اختیار ساکنان آن شهر قرار می دهد. دفتر و یا اداره امور اجتماعی جوابگوی خدمات حفاظت از کودکان می باشد.
ر

رسیدگی پس از ترخیص (Jälkihuolto)

رسیدگی پس از ترخیص آن گونه یاری ها و کمک هایی است که پس از به پایان رسیدن دوران استقرار ترتیب داده می شود. هدف از رسیدگی پس از ترخیص تسهیل روند برگشت کودک یا نوجوان به خانه و یا مستقل شدن اوست. رسیدگی پس از ترخیص می تواند تا زمانی که کودک یا نوجوان 25 سالش به پایان می رسد ادامه یابد.

روانشناس مدرسه (Koulupsykologi)

روانشناس مدرسه در مسائل مربوط به رشد، پیشرفت و آموزش به کودک کمک می کند. او می تواند ارزیابی کند که آیا کودک مشکل یادگیری دارد و برای دریافت کمک در این مورد راهنمایی ارائه دهد. در صورتی که مسائل احساسی زندگی هم موجب نگرانی هستند هم می توان به روانشناس مدرسه مراجعه نمود.
س

سرپرست (Huoltaja)

معمولاً والدین کودک سرپرستان او هستند. فقط یکی از والدین هم می تواند سرپرست باشد که در این حالت واژه تک سرپرستی بکار برده می شود. در صورت لزوم می توان شخص دیگری غیر از والدین را هم به عنوان سرپرست تعیین کرد. سرپرست کودک از او مراقبت می کند و در مورد مسائل مربوط به او تصمیم گیری می نماید. سرپرست باید رفاه و رشد متعادل کودک را تأمین کند و به نظرات کودک گوش فرا دهد.
ش

شخص ناظر بر منافع کودکان (Lastenvalvoja)

در نزد شخص ناظر بر منافع کودکان می توان در مورد مراقبت از کودک، حقوق کودک برای ملاقات والدین خود و در مورد نفقه کودک پس از طلاق توافق نمود. شخص ناظر بر منافع کودکان در مورد محتوای قرارداد تصمیم گیری نمی کند، بلکه وظیفه او کمک به والدین برای تنظیم قرارداد و نظارت بر این است که قراردادها با منافع کودک در تضاد نباشند. شخص ناظر بر منافع کودکان می تواند پدر یا مادر بودن را هم تأیید کند.

شیوه های تأمینات حقوقی (Oikeusturvakeinot)

شیوه های تأمینات حقوقی برای امنیت ارباب رجوع ایجاد شده اند. در صورتی که شخصی فکر می کند که در خدماتی و یا مثلاً در امور مربوط به حفاظت از کودکان رفتار اشتباهی با او صورت گرفته، می تواند موضوع را برای بررسی رسمی به جریان بیاندازد. هدف حفاظت از حقوق ارباب رجوع مراقبت های اجتماعی یا حفاظت از کودکان و تأمین تحقق این حقوق در عمل است. مسئول اداری موظف است راهنمایی کند و ارباب رجوع حق دارد برداشت خود از موضوع را به اطلاع مسئول اداری برساند. برای به پیش بردن پرونده، راه های مشخصی مورد توافق قرا گرفته اند.
ف

فعالیت گروه های همسان (Vertaistukitoiminta)

فعالیت گروه های همسان نوعی کمک است که طی آن می توان تجربیات خود را با انسان هایی در میان گذاشت که تجربیات یکسان داشته اند و در شرایط مشابه زندگی قرار دارند. در این فعالیت، به صحبت های دیگران گوش فرا داده می شود و تجربیات شخصی به اشتراک گذاشته می شود. هیچکس به دیگری چیزی نمی آموزد و یا راه حل حرفه ای ارائه نمی دهد، بلکه هر کسی با گوش دادن به صحبت های دیگران یاد می گیرد که تجربیات خود را درک کند.
ق

قانون حفاظت از کودکان (Lastensuojelulaki)

قانون حفاظت از کودکان مقررات مربوط به حفاظت از کودکان را تعیین می کند. علاوه بر قانون حفاظت از کودکان و در کنار آن، از جمله قانون رسیدگی به امور اجتماعی، قانون رسیدگی به کودکان و حق ملاقات آنها و پیمان حقوق کودکان، حمایت و حفاظت از کودکان و شیوه برخورد با آنها را تعیین می کنند.
م

مؤسسه حفاظت از کودکان (Lastensuojelulaitos)

مؤسسه حفاظت از کودکان مؤسسه ای است که در آن کارکنان آموزش دیده از کودکان و نوجوانان جایگزین شده پرستاری می نمایند. خانه های کودکان، خانه های نوجوانان، خانه های پذیرش، خانه های مدرسه ای و مراکز کمک به خانواده نمونه هایی از این مؤسسه ها می باشند. علاوه بر خدمات درون مؤسسه ای، این مؤسسه های حفاظت از کودکان می توانند خدمات برون مؤسسه ای و رسیدگی پس از ترخیص نیز ارائه دهند. این مؤسسه ها در فنلاند زیاد بزرگ نیستند و تلاش می شود که شرایط خانه معمولی را داشته باشند. این مؤسسه ها در کار خود مطابق با قانون عمل می کنند و فعالیتشان تحت نظارت است.

مراقبت جایگزین (Sijaishuolto)

مراقبت جایگزین به معنی پرستاری و پرورش کودک تحت سرپرستی گرفته شده، کودکی که به طور اضطراری جایگزین شده و یا کودکی است که با حکم موقتی دادگاه اداری جایگزین شده است. این مراقبت جایگزین در جایی بیرون از خانه خود کودک انجام می گیرد.

مراقبت خانگی (Perhehoito)

مراقبت خانگی بدین معنی است که پرستاری، تربیت و نگهداری کودک جایگزین شده در بیرون از خانه خود کودک، در یک خانه شخصی در نزد خانواده ای معمولی یا خانواده ای حرفه ای صورت گیرد.

مراقبت کننده خانگی (Perhehoitaja)

مراقبت کننده خانگی شخصی است که خدمات پرستاری خود را در خانه خود مثلاً برای کودکی که در خارج از خانه استقرار داده شده است، ارائه می دهد.

مرکز خانواده (Perhekeskus)

خانواده می تواند از مرکز خانواده خدمات دریافت کند. این مرکز، خدمات بهداشت و امور اجتماعی خانواده های دارای فرزند، خدمات مدنی و فعالیت های سازمان ها و انجمن های کلیسایی و نهادهای مذهبی دیگر را در یک جا گرد هم می آورد. کارمندان مرکز خانواده با هم همکاری نزدیک دارند تا این که خانواده ها بتوانند کمک مورد نیاز خود را به راحتی بدست آورند. محل های ملاقات خانواده ها بخشی از مراکز خانواده ها می باشند. در محل های ملاقات می توان خانواده های دیگر را ملاقات کرد و در مورد این که در صورت نیاز از کجا می توان کمک بیشتری دریافت نمود، اطلاعات و راهنمایی گرفت.

مرکز مشاوره بهداشت مادر و کودک (Äitiys- ja lastenneuvola)

خدمات مرکزهای مشاوره بهداشت در فنلاند رایگان بوده و در زمینه بهداشت و سلامتی کودکان کار می کنند. از آغاز دوران بارداری، مادر به مرکز مشاوره بهداشت رجوع می کند. در مرکز مشاوره بهداشت مادران، سلامتی مادر و نوزاد پیگیری می شود. در مرکز مشاوره بهداشت کودکان، رشد و تکامل کودک زیر سن مدرسه زیر نظر گذاشته می شود. برای نمونه می توان گفت که کودک در مرکز مشاوره بهداشت واکسن های لازم را دریافت می دارد.

مرکز مشاوره خانواده/مشاوره تربیتی یا خانواده (Perheneuvola/kasvatus- tai perheneuvonta)

مشاوره تربیتی و مشاوره خانواده از رشد کودک و نوجوان، ایفای نقش پدری و مادری و رابطه بین زن و شوهر حمایت می کند. خانواده ها می توانند برای مشکلات کودکان یا خانواده، کمک کارشناسانه دریافت کنند. مشکلات می توانند در ارتباط با رشد یا رفتار کودک و یا مربوط به دشواری های رابطه بین والدین و شرایط زندگی سخت باشند. مشاوره تربیتی و مشاوره خانواده را معمولاً در مرکز مشاوره خانواده انجام می دهند، ولی این مشاوره گاهی اوقات در ارتباط با خدمات اجتماعی دیگر و در همکاری بین شهرها نیز ارائه می گردد.

مشارکت (Osallisuus)

مشارکت به این معنی است که همه مردم حق دارند به صورت برابر در امور مربوط به خود شرکت کنند و بر روی این امور تأثیر بگذارند و در پیشبرد و توسعه جامعه نیز همراه باشند. مشارکت کودک به معنی همراه بودن او در تعیین، تحقق و ارزیابی کارهای مربوط به مسائل خود است. حق کودک در مشارکت در تمام امور مربوط به او قویاً در قانون تعیین و تأکید شده است.

مشاوره با بستگان نزدیک (Läheisneuvonpito)

مشاوره با بستگان نزدیک شیوه کاری ای است که با آن تلاش می شود به همراه بستگان نزدیک کودک و خانواده راهکارهایی برای مشکلات پیدا کرد. در مشاوره با بستگان نزدیک در باره مسائل کودک، اشخاص مهم او و مسئولین اداری با یکدیگر روبرو شده و گفت و گو می نمایند.

منافع کودک (Lapsen etu)

در هنگام بررسی و ارزیابی نیاز به حفاظت از کودکان و به تحقق در آوردن حفاظت از کودکان در وهله اول باید منافع کودک مورد توجه قرار گیرد که در این صورت بهترین راه کارها برای کودک مورد جستجو و بررسی قرار می گیرد.
ن

نهاد مراقبت از دانش آموزان (Oppilashuolto)

نهاد مراقبت از دانش آموزان از یادگیری و سلامت فیزیکی و روحی و روانی دانش آموز در مدرسه حمایت می کند. این می تواند کمکی باشد که یک دانش آموز دریافت می کند یا اقدامی باشد که رفاه کل کلاس/مدرسه را پیش می برد، مثلاً پیشگیری از اذیت و آزار. خدمات مراقبت از دانش آموزان در مدرسه از طرف کارمند امور اجتماعی مدرسه، روانشناس مدرسه و پرستار و پزشک بهداشت و درمان مدرسه ارائه می شود. طرفین شرکت کننده در خدمات مراقبت از دانش آموزان در صورت نیاز با هم کار می کنند و با نهادهای دیگری که خدمات کودکان و نوجوانان ارائه می کنند هم همکاری می نمایند. در صورتی که کودک به کمک مراقبت از دانش آموزان نیاز داشته باشد، بهترین امکانات برای کمک کردن به کودک، همراه با کودک و سرپرستان او مورد بررسی قرار می گیرد. خدمات شخصی مراقبت از دانش آموزان داوطلبانه است و به رضایت کودک و در صورت لزوم رضایت سرپرست نیاز دارد.
پ

پدر و مادر جایگزین (Sijaisvanhemmat)

پدر و مادر جایگزین نامی است که در مورد پدر و مادران خانواده های جایگزین به کار برده می شود. نام دیگر پدر و مادر جایگزین، مراقبت کننده خانواده است.

پرستاری در مؤسسه (Laitoshoito)

پرستاری در مؤسسه به این معنی است که پرستاری، پرورش و مراقبت کودک جایگزین شده در بیرون از خانه اش، در یک مؤسسه حفاظت از کودکان صورت گیرد.
ک

کارمند امور اجتماعی مدرسه (Koulukuraattori)

کارمند امور اجتماعی مدرسه در مدرسه کار می کند و وظیفه او کمک کردن و یاری دادن به دانش آموزان و پدر و مادر ایشان است. برای نمونه کارمند امور اجتماعی به دانش آموزانی کمک می کند که در مسائل درسی و یا در روابط با دوستانشان مشکلاتی دارند و یا اینکه در زندگی شان تغییراتی پیش آمده است. پدر و مادرها می توانند با کارمند امور اجتماعی مدرسه در باره وضعیت خانه و مسائل پرورشی گفت و گو کنند.

کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک (Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä)

برای هر ارباب رجوع امور حفاظت از کودکان مددکاری به نام کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک تعیین می شود که به امور کودک رسیدگی می کند. او جوابگوی این است که آیا کودک از یاری ها و خدمات مورد نیازش برخوردار است و یا نه. کارمند امور اجتماعی مسئول رسیدگی به امور کودک و مسئول مراقبت از این موضوع است که منافع کودک تحقق یابد.

کارمند خانواده (Perhetyöntekijä)

کارمند خانواده با خانواده های دارای فرزند کار می کند و به پدر و مادرهای این خانواده ها در پرستاری، نگهداری و پرورش کودکان اشان و نیز در کارهای خانه کمک می کند.

کشیک امور اجتماعی (Sosiaalipäivystys)

کشیک امور اجتماعی جوابگوی کمک اضطراری در همه ساعات شبانه روز و تعطیلات آخر هفته می باشد. اطلاعات لازم برای تماس با کشیک امور اجتماعی در راهنمای تلفن، سایت اینترنت شهر، شماره اورژانس 112، بیمارستان ها و اداره های پلیس وجود دارد.

کمک نفقه (Elatusapu)

هر دو والد در قبال نفقه کودکی زیر سن 18 سال مسئولیت دارند، حتی اگر با هم زندگی نکنند. والدین باید در صورت طلاق در مورد نفقه کودک و کمک نفقه او توافق کنند. کمک نفقه مبلغ پولی است که آن والدی که وظیفه پرداخت نفقه دارد، برای شرکت در مخارج ناشی از زندگی کودک، در زمان های تعیین شده به والد دیگر پرداخت می کند. این شرایط ممکن است در صورتی که والد مذکور به شیوه دیگر در مخارج کودک شرکت نمی کند و یا با او زندگی نمی کند، برقرار باشد. مقدار کمک نفقه بر اساس نیاز شخصی کودک و توانایی مالی والدین تعیین می شود. بهتر است در مورد کمک نفقه قرارداد کتبی انجام داد و آن را به تأیید هیئت امور اجتماعی رساند.
گ

گزارش حفاظت از کودکان (Lastensuojeluilmoitus)

گزارش حفاظت از کودکان اعلانی است که با آن کارمند امور اجتماعی از نیازمند بودن احتمالی کودکی به کمک و یاری آگاهی می یابد. گزارش نیاز به حفاظت از کودکان به اداره امور اجتماعی شهر با تلفن، نامه و یا با مراجعه به اداره امور اجتماعی انجام می شود. این گزارش نیاز به حفاظت از کودکان را هر کسی که نگران وضعیت کودک باشد می تواند انجام دهد. هر گاه مسئولین اداری ای که با کودکان و خانواده ها سر و کار دارند نگران وضعیت کودک شدند می بایستی گزارش نیاز به حفاظت از کودکان را انجام دهند.

گزارش مقدماتی نیاز به حفاظت از کودکان (Ennakollinen lastensuojeluilmoitus)

در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که بر مبنای آنها بتوان تردید کرد که کودک ممکن است پس از تولد به اقدامات کمکی حفاظت از کودکان نیاز داشته باشد، گزارش مقدماتی نیاز به حفاظت از کودکان پیش از تولد کودک انجام می شود. مثلاً در مواقعی که والدین مشکلات جدی مواد تخدیر کننده یا روحی و روانی داشته باشند، این حالت می تواند وجود داشته باشد. بدین ترتیب می توان پیشاپیش همراه با پدر و مادری که صاحب فرزند خواهند شد، در مورد اقدامات کمکی، مراقبت یا توانبخشی برنامه ریزی نمود.
ببند