Skip to content

""

رسوم مضر

برخی از رسوم بسیار کهن همراه با مهاجر به فنلاند می آیند. برخی از آنها برای کودکان مضر هستند و در فنلاند، همانند بسیاری کشورهای دیگر، ممنوع می باشند.

 ختنه دختران و پسران

ختنه و بریدن اندام های تناسلی دختران، حقوق انسانی کودک را نقض می کند و موجب بروز مشکلات بهداشتی می شود. این کار در فنلاند جرم ضرب و شتم محسوب می شود و بنابر این از هر نوعی که باشد، عملی قابل مجازات است، همچنین در مواقعی که دختر برای این کار به خارج از کشور برده می شود. این موضوع شامل دوختن پس از تولد هم می شود.

به خاطر ختنه و بریدن اندام های تناسلی دختران، می توان حکم حبس طولانی صادر نمود. در صورتی که مسئول اداری تردید داشته باشد که ختنه و بریدن اندام های تناسلی دختران انجام شده، باید گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد.

ختنه غیر پزشکی پسران به طور جداگانه در قانون ممنوع نشده، ولی در صورتی که اشتباه انجام شود، می تواند مشخصات جرم را داشته باشد. فقط پزشک رسمی و قانونی می توان ختنه پسران را با رعایت دستورالعمل های مربوطه انجام دهد.

خشونت ناموسی

در قسمت های مختلف جهان هنوز هم خشونتی مشاهده می شود که فهم و برداشت ناموسی از خانواده و فامیل، تعریف کننده آن است. معمولاً موضوع بر سر گرامی داشت و حراست از عفت زنان و دختران است، ولی خشونت ناموسی می تواند بر روی پسران نیز انجام شود.

خشونت ناموسی کنترل کردن و محدود نمودن رفت و آمد و مجموعه دوستان است. بابت نقض این مقررات ممکن است مجازات با انجام خشونت صورت گیرد و تهدید ازدواج اجباری هم می تواند وجود داشته باشد.

در صورتی که مسئول اداری متوجه شود که بر روی کودک خشونت انجام می شود، وظیفه اوست که   گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد.

بسیاری از اعمالی که به نام خشونت ناموسی انجام شده اند، جرم هستند و به پلیس اطلاع داده می شوند.

تلاش می شود که همراه با نهادهای مهاجرتی، از خشونت ناموسی پیشگیری شود.

در مرحله بعد مطالعه کنید

طلاق

طلاق

حقوق کودکان

حقوق کودکان

حمایت از رابطه زناشویی

حمایت از رابطه زناشویی

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند