Skip to content
""

مراقبت های اجتماعی

در فنلاند حق همه برای دریافت کمک در صورت نیاز، تأمین شده است. در صورتی که کمکی که از طریق خدمات عمومی برای همگان ارائه می شوند کافی نباشد، می توان از خدمات امور اجتماعی و حفاظت از کودکان کمک دریافت نمود.

وضعیت همراه با خانواده مورد بررسی قرار می گیرد

خودتان می توانید با خدمات اجتماعی خانواده های دارای فرزند تماس بگیرید. کارشناس امور اجتماعی همراه با خانواده وضعیت را مورد بررسی قرار می دهد و ارزیابی می کند که خانواده چه کمک هایی ممکن است نیاز داشته باشد و دریافت کند.

تماس گرفتن می تواند از سوی شخص دیگری به غیر از خانواده انجام شود، مثلاً از طریق گزارش حفاظت از کودکان. در این هنگام، کارمند امور اجتماعی نیاز به خدمات حفاظت از کودکان و فوری بودن موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهد.

خدمات اجتماعی خانواده های داری فرزند از جمله شامل این موارد است: راهنمایی و مشاوره، کمک مالی، خدمات خانگی و ارائه شخص کمکی و خانواده کمکی. ممکن است مدرسه رفتن و تفریحات و سرگرمی های کودک هم مورد حمایت قرار گیرند. از طریق رابطه ارباب رجوعی با خدمات حفاظت از کودکان، کمک قوی تری هم در دسترس قرار می گیرد.

حفاظت از کودکان همیشه به معنی استقرار کودک در خارج از خانه نیست، بلکه کمک به خانه هم عرضه می شود.

در مرحله بعد مطالعه کنید

آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی

آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی

خدمات امور اجتماعی برای خانواده های دارای فرزن

خدمات امور اجتماعی برای خانواده های دارای فرزن

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند