Skip to content

""

مراقبت بعدی

کودک یا نوجوان ممکن است پس از اتمام استقرار جایگزین نیز به حمایت و کمک احتیاج داشته باشد. به این موضع مراقبت بعدی (jälkihuolto) گفته می شود. بر اساس قانون، نهادی که مسئولیت مراقبت های اجتماعی را بر عهده دارد، باید برای کودک یا نوجوان، در صورتی که او حداقل شش ماه تحت سرپرستی و یا در استقرار جایگزین با اقدامات کمکی و حفظ سرپرستی بوده، امکانات مراقبت بعدی را ارائه کند.

هدف مراقبت بعدی کمک و تسهیل استقلال نوجوان یا برگشت او به خانه است. مراقبت بعدی می تواند به جوانی که به سن قانونی رسیده هم ارائه شود، تا زمانی که 25 سالش به پایان می رسد. با هم به اتفاق جوان توافق و برنامه ریزی می شود که مراقبت بعدی در عمل از چه خدمات و اقدامات کمکی تشکیل گردد. مراقبت بعدی می تواند مثلاً به شکل کمک و حمایت سکونت، امرار معاش، کار یا تحصیل باشد

در مرحله بعد مطالعه کنید

شیوه های تأمین حقوقی

شیوه های تأمین حقوقی

به عنوان ارباب رجوع حفاظت از کودکان

به عنوان ارباب رجوع حفاظت از کودکان

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند