Skip to content

""

مرکز مشاوره بهداشت

در فنلاند خدمات فنلاند مرکز مشاوره بهداشت در اختیار همه زنان باردار و خانواده هایی که در انتظار تولد فرزند می باشند (مرکز مشاوره بهداشت مادران)، و کودکان زیر سن مدرسه و خانواده های آنها (مرکز مشاوره بهداشت کودکان) قرار داده می شود. این خدمات برای خانواده ها اختیاری و رایگان هستند. مرکز مشاوره بهداشت در زمان انتظار برای تولد فرزند، و در اولین سال های عمر کودک، به مادر و خانواده کمک می کند.

در مرکز مشاوره بهداشت مادران، روند بارداری پیگیری می شود. در آنجا برای زمان بارداری و برای زایمان، مشاوره داده می شود. هر کودک و خانواده ای مشاوره شخصی خود را دریافت می کند.

در مرکز مشاوره بهداشت کودکان، رشد و نمو کودک مورد پیگیری قرار می گیرد و به آن کمک می شود و از والدین در نقش خود از جمله در امور مربوط به تربیت و مراقبت یا رسیدگی به رابطه زناشویی، حمایت می شود. علاوه بر این، در مرکز مشاوره بهداشت به کودک طبق برنامه واکسیناسیون ملی، واکسن زده می شود.

در مرکز مشاوره بهداشت مادران و کودکان تلاش می شود که در صورتی که کودک یا خانواده نیاز به کمک ویژه داشته باشند، این نیاز در همان ابتدا مشاهده شود و کمک و حمایت مورد نیاز ارائه گردد. مرکز مشاوره بهداشت بسته با نیاز خانواده ها، همیشه با نهادهای دیگر همکاری نزدیک دارد (از جمله با امور خانواده های دارای نوزاد، مرکز تعلیم و تربیت خردسالان،   امور خانواده  مراقبت های دندانپزشکی، درمانگر تغذیه،  مرکز بهداشت خانواده، حفاظت از کودکان).

در صورتی که کارمند مرکز مشاوره بهداشت نگران این موضوع شود که رشد و نمو کودک در خطر است، او می تواند همراه کودک یا والدین او، با امور اجتماعی شهر محل اقامت نوزاد تماس بگیرد. چنانچه تماس گرفتن همراه با خانواده عملی نشود و یا در صورتی که موضوع بر سر نیاز فوری حفاظت از کودکان باشد، کارمند موظف است گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد. در صفحه “آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی”، در مورد این که پس از تماس گرفتن و یا انجام گزارش حفاظت از کودکان چه اتفاقی می افتد، بیشتر مطالعه کنید.

معاینات پزشکی جامع مرکز مشاوره بهداشت

در مرکز مشاوره بهداشت مادران و کودکان، برای کمک به والدین چهار معاینه گسترده پزشکی انجام می شود که طی آن صحت و سلامت کل خانواده و عوامل تأثیرگذار در آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. معاینه گسترده پزشکی، با اجازه والدین، تا آنجا که برای ارائه کمک و مراقبت ضروری باشد، شامل ارزیابی کارمندان مرکز تعلیم و تربیت خردسالان در مورد عملکرد کودک در تعلیم و تربیت خردسالان نیز می شود.

علائم مربوط به روانپزشکی اعصاب، یعنی NEPSY

امروزه بیش از پیش به مشکلات مختلف روانپزشکی اعصاب کودک توجه می شود. در این موارد، عموماً از کلمه اختصاری Nepsy استفاده می شود. دشواری های Nepsy غالباً بر روی زندگی هر روزه کوک تأثیر می گذارند: تعامل اجتماعی، کنترل احساسات و جهت دادن به عملکرد خود. شناسایی این مشکلات از نظر فهمیدن رفتار کودک و ارائه کمک به او، مهم است. مهم است که علاوه بر کودک، والدین او و اشخاص بزرگسال دیگری که در زندگی هر روزه او وجود دارند، از جمله کارمندان مهد کودک یا مدرسه نیز مورد حمایت قرار گیرند. در مورد این موضوع یک مطلب بخوانید.

در مرحله بعد مطالعه کنید

آموزش و پرورش دوران خردسالی

آموزش و پرورش دوران خردسالی

مدرسه

مدرسه

کار با جوانان

کار با جوانان

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند