Skip to content

""

حقوق کودکان

همه خدمات کودک و خانواده مبنای قانونی دارند. در قانون گذاری فنلاند، به اصولی که به طور عمومی و در سطح بین المللی مورد توافق قرا گرفته اند، توجه می شود. در مورد کودکان، مهم ترین اصل، پیمان حقوق کودکان سازمان ملل است.

 

هنگامی که خدمات عمومی، حمایت و کمک به خانواده عرضه می شود، حقوق کودکان در رأس توجه قرار دارد. حقوق کودکان بر روی مفاهیم والد بودن خانواده و تربیت هم تأثیر می گذارد.

اساس پیمان حقوق کودکان این است که وظیفه تربیت و رشد کودک در وهله نخست بر عهده والدین و سرپرستان است. با این حال، جامعه باید تلاش کند والدین و سرپرستان را در این وظیفه خود کمک کند. کمک مورد نیاز خانواده را باید به موقع در دسترس آنها قرار داد.

پیمان نامه حقوق کودک

هر کودکی حق برخورداری از دوران کودکی خوب و امن را دارد. هر کودکی حق رشد کردن و مدرسه رفتن و نیز بازی و مشارکت را دارد.

هر کودکی همچنین حق برخورداری از حمایت و مراقبت را دارد. همه حقوق کودکان در پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد گردآوری شده است. این پیمان نامه در بر دارنده نظرات پذیرفته شده همگانی در باره حقوق الزامی همه کودکان بدون در نظر گرفتن پیشینه آنان مانند ملیت، دین یا دارایی خانواده می باشد. پیمان نامه در باره حقوق همه اشخاص زیر سن 18 سال است.

تقریباً همه کشورهای جهان پیمان نامه را پذیرفته اند. در کشور فنلاند پیمان نامه حقوق کودک در سال 1991 تصویب شد. پیمان نامه همانند قانون الزام آور است و این به آن معنی است که مفاد این پیمان نامه باید همانند قانون توسط دولت ها، شهرها، مسئولین اداری، پدر و مادر کودکان و دیگر بزرگسالان رعایت شود.

قوانین خود کشور فنلاند نیز در کنار پیمان نامه حقوق کودک، حقوق کودکان را تأمین می کنند. در مجموعه قوانین فنلاند قوانین متعددی وجود دارد که بر اساس آنان باید با کودکان به شکل برابر با دیگران برخورد کرده و مسئولیت همه کودکان را به طور یکسان بر عهده گرفت.

قوانین از پیمان نامه حقوق کودکان حمایت می کنند

پیمان نامه حقوق کودکان همانند قانون الزام آور است. مفاد این پیمان نامه باید توسط دولت ها، شهرها، پدر و مادر کودکان و دیگر بزرگسالان رعایت شود.

علاوه بر پیمان نامه، قوانین خود کشور فنلاند نیز حقوق کودکان را تأمین می کنند. در فنلاند قوانین متعددی وجود دارد که بر اساس آنان باید با کودکان برخورد برابر داشت.

مهم ترین قضیه مصالح کودک است

در همه تصمیم های مربوط به کودک، مصالح و منافع او باید در نظر گرفته شوند. تعریف و تعیین مصالح کودک آسان نیست چرا که نظر افراد مختلف در باره اینکه بهترین راهکار برای کودک چیست، می تواند خیلی متفاوت باشد.

مصالح کودک لزوماً به این معنی نیست که تصمیم ها و قرارهای اداری آنطور که خود کودک و یا پدر و مادر او می خواهند، انجام شود. در بررسی مصالح کودک، نظر خود کودک موضوع مهمی است، اما نظر کودک و مصالح کودک او الزاما با هم یکی نیست.

کودک حق مشارکت دارد

اصل مهم در تحقق مصالح کودک این است که خود کودک در بررسی و برنامه ریزی مسائل مربوط به خود حضور داشته باشد. باید به اندازه کافی به کودک توضیح داده شود که تصمیم گیری در باره چه موضوعی انجام می گیرد و دلیل آن چیست، تا این که کودک بتواند دیدگاه خود در باره موضوع را روشن کرده و بازگو کند. هر کسی، همچنین کودک، این حق را دارد که همیشه در بررسی مسائل مربوط به خود شرکت کند. در این زمینه هیچ شرط سنی وجود ندارد.

در شنیدن نظر و خواست های کودک، سن و سطح رشد او در نظر گرفته می شود. برای نمونه در دریافت احساسات کودک کم سن می توان از نتایج مشاهدات رفتار و بازی های او سود جست. و در مورد کودکان بزرگتر، کارمندان باید مسائل را به شیوه ای بازگو کنند که برای کودک قابل فهم باشد.

کودک 12 ساله در مسائل متعددی حق سخن دارد. حق سخن به این معنی است که در مورد مسائل مربوط به کودک، باید به نظرات کودک همانند نظرات بزرگسالان توجه شود. این موضوع که کودک در بررسی مسائل مربوط به خود شرکت جوید به این معنی نیست که او خود می تواند تصمیم گیرنده باشند. وظیفه بزرگسالان است که تصمیم بگیرند و مسئولیت پاسخگویی عواقب این تصمیمات را بر عهده داشته باشند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

حمایت از رابطه زناشویی

حمایت از رابطه زناشویی

سرپرستی کودکان

سرپرستی کودکان

تربیت تشویق کننده

تربیت تشویق کننده

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند