Skip to content
""

حفاظت از کودکان

معمولاً ترس از این که کودک از خانواده گرفته شود و جدا گردد، برداشتی است که در مورد حفاظت از کودکان وجود دارد. در واقعیت سعی بر این است که طوری به کودک کمک شود که او بتواند در خانه خود همراه با خانواده خود زندگی کند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

به عنوان ارباب رجوع حفاظت از کودکان

به عنوان ارباب رجوع حفاظت از کودکان

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

مراقبت جایگزین

مراقبت جایگزین

مراقبت بعدی

مراقبت بعدی

شیوه های تأمین حقوقی

شیوه های تأمین حقوقی

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند