Skip to content

""

خشونت در خانواده

استفاده از خشونت همیشه در فنلاند جرم است. اعضای خانواده نباید یکدیگر را کتک بزنند. خشونت روحی و روانی از قبیل تهدید و ترساندن هم نباید بکار برد. نیازی نیست هیچکس در صورت تجربه خشونت، تنها بماند.

هم برای قربانی خشونت و هم برای انجام دهنده خشونت، کمک در دسترس است. می توانید بدون ذکر نام خود، با تلفن کمک کننده تماس بگیرید.

شخصی که هدف خشونت قرار گرفته و یا مورد تهدید آن واقع شده، می تواند در صورت لزوم به خانه امن برود و می تواند در آنجا در امنیت باشد.  در مورد خانه امن  برای حل و فصل مسائل راهنمایی ارائه می شود.

خیلی از نهادها نیز هم برای قربانی خشونت و هم برای انجام دهنده خشونت، کمک و حمایت ارائه می کنند، مثلاً انواع فعالیت کمک همتا. برای کسب اطلاعات بیشتر، از مرکز مشاوره یا خدمات امور اجتماعی برای خانواده های داری فرزند شهر محل اقامت خود سؤال کنید.

در مرحله بعد مطالعه کنید

رسوم مضر

رسوم مضر

طلاق

طلاق

حقوق کودکان

حقوق کودکان

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند