Skip to content

""

تربیت تشویق کننده

شیوه های تربیت کودک در مناطق مختلف جهان با یکدیگر متفاوت هستند. تفاوت ها مثلاً ممکن است در این باشند که چه نوع رفتاری خوب محسوب می شود و چگونه برای کودک محدودیت تعیین می گردد.

در فنلاند والدین راهنمایی می شوند تا فرزندان خود را با تشویق تربیت کنند. والدین حضوری قوی در زندگی روزمره کودک دارند و او را تشویق و کمک می کنند. کودک برای اندیشیدن مستقل هم مورد راهنمایی قرار می گیرد.

تربیت تشویق کننده رفاه و سلامت کودک را مورد حمایت قرار می دهد و عزت نفس و خودباوری و مهارت های تعامل را در او تقویت می کند. کودک همچنین می آموزد که احساست خود را شناسایی کرده و مورد بررسی و پردازش قرار دهد.

. تنبیه بدنی کودکان ممنوع است

والدین حق و وظیفه دارند که برای کودک حد و مرز تعیین کنند. برای هر والدی وضعیت هایی پیش می آید که باید در رفتار کودک دخالت کند.

قانون فنلاند هر نوع تنبیه بدنی را اکیداً ممنوع کرده است. مثلاً کودک را نمی توان کتک زد یا موهایش را کشید. خشونت روحی و روانی هم نباید بکار برد. خشونت روحی و روانی عبارت است از مثلاً ناسزا گفتن به کودک، ناچیز انگاشتن او، تهدید او، ترساندن او و یا فریاد زدن سر او.

تنبیه بدنی برای کودک مضر است. تنبیه بدنی موجب اضطراب و ترس می شود. پژوهش ها نشان داده اند که تجربیات تربیتی منفی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شوند – یعنی اغلب بزرگسال در صورتی که در کودکی کتک خورده باشد، کتک می زند.

برای تربیت کودک کمک و حمایت وجود دارد. در صورتی که به کمک نیاز دارید، بهتر است که به موقع مثلاً از مرکز بهداشت، محل ملاقات خانواده ها، مراکز تعلیم و تربیت خردسالان یا از مدرسه سؤال کنید. مرکز مشاوره یا خدمات امور اجتماعی برای خانواده های داری فرزند هم می توانند کمک کنند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده

رسوم مضر

رسوم مضر

طلاق

طلاق

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند