Skip to content

""

شیوه های تأمین حقوقی

در صورتی که شخصی حس کند که در خدمات امور اجتماعی یا امورحفاظت از کودکان، با او برخورد اشتباه انجام گرفته است، می توان درخواست بررسی موضوع را انجام دهد. برای این امر، به اصطلاح شیوه های تأمین حقوقی وجود دارد. هدف آن حفاظت از حقوق ارباب رجوع خدمات امور اجتماعی یا امورحفاظت از کودکان و تأمین نمودن اجرایی شدن این حقوق در عمل است.

وظیفه مسئول اداری دادن مشاوره است

مسئولین اداری وظیفه قانونی دارند که در صورت لزوم، هنگام مراجعه ارباب رجوع، به او مشاوره ارائه کنند. حقوق و وظایف کودکان و والدین را باید برای آنها توضیح داد. بسیاری از اختلاف نظرها را می توان از طریق گفتگوی مستقیم با مسئول اداری یا سرپرست او، حل و فصل نمود. به هر حال در صورتی که شخصی این احساس را دارد که حقش پایمال شده، یا حس می کند که با او برخورد نامناسب انجام گرفته، می تواند از شیوه های تأمین حقوقی کمک بگیرد.

در قانون تعیین شده که از تصمیم های مشخصی که از طرف مسئولین اتخاذ می شوند، می توان به دادگاه شکایت کرد. از طرف دیگر، از اعمال مسئولین می توان یادآوری یا گزارش انجام داد که نهادهای متعددی آنها را بررسی می کنند و مورد رسیدگی قرار می دهند.

نماینده امور اجتماعی در مشکلات کمک می کند

در امور اجتماعی، این امکان بوجود آمده است که در صورتی که شخصی احساس می کند حقوقش نقض شده، بتواند به یک شخص بیطرف مراجعه کند. به این دلیل در هر شهری یک نماینده امور اجتماعی وجود دارد. وظیفه این شخص پیشبرد حقوق ارباب رجوعان در امور اجتماعی با مشاوره دادن، کمک کردن و اطلاع رسانی است. علاوه بر این، در صورتی که شخصی از خدمات و برخوردی که با او انجام شده ناراضی باشد، می تواند از نماینده امور اجتماعی تقاضای کمک یا میانجیگری  نماید. اطلاعات تماس نماینده امور اجتماعی در صفحات اینترنتی شهر خودتان موجود می باشد.

یادآوری

در مورد کیفیت بد خدمات دریافت شده یا برخورد نامناسب انجام شده، می توان یادآوری نمود. یادآوری شیوه ای سریع است که در وهله نخست بکار می رود و از طریق آن می توان در مورد نکات نامناسب اطلاع داد. بدین ترتیب می توان از خدمات نامناسبی که ارائه می شوند، آگاهی یافت. یادآوری را می توان همراه با نماینده امور اجتماعی انجام داد. او می داند که شخص مسئول موضوع کیست، یعنی یادآوری را باید برای چه کسی فرستاد. به یادآوری باید همیشه پاسخ داد، حتی اگر مثلاً به پرداخت خسارت یا اقدام دیگری نیانجامد.

 

حق درخواست تجدید نظر در تصمیم – شکایت و اصلاح

مهمترین ترین اصل تأمینات حقوقی این است که همه باید حق داشته باشند در مورد تصمیمی که برای آنها اتخاذ می شود، درخواست تجدید نظر کنند. مؤثرترین راه تأمینات حقوقی شکایت کردن است، چون که در این صورت تصمیم مسئول دو مرتبه مورد تحقیق قرار می گیرد. با این حال از همه تصمیم ها نمی توان شکایت کرد: تصمیم هایی که از آنها می توان به دادگاه شکایت نمود، در قانون تعیین شده اند. در حفاظت از کودکان چندین تصمیم اینچنینی وجود دارد. وقتی که شکایت انجام شد، دادگاه می تواند مثلاً با باطل کردن تصمیم یا تغییر دادن مضمون آن، در محتوای تصمیم مداخله کند.

در برخی از مسایل حفاظت از کودکان، پیش از انجام شکایت به دادگاه، باید ابتدا از اداره امور اجتماعی شهر درخواست تصحیح نمود. نام این روند شیوه تصحیح است و این شیوه هنوز یک روند داخلی شهر می باشد. هدف این است که پیش از این که تصمیم برای بررسی به دادگاه برود، به مسئولین شهر امکان بازبینی تصمیمی که اتخاذ کرده اند را بدهد.

در مواقعی که موضوع بر سر مسئله حفاظت از کودکان است که از نظر تأمین حقوقی کودک و سرپرست بسیار مهم می باشد، حق شکایت مستقیم از تصمیم به  دادگاه اداری  بدون شیوه تصحیح فوق الذکر، وجود دارد. این تصمیمات از جمله عبارتند از تصمیمات مربوط به استقرار جایگزین فوری و اورژانس یا محدود کردن تماس ها.

نماینده امور اجتماعی شهردر انجام شکایت راهنمایی می کند. شخصی که دارایی کافی ندارد امکان این را دارد که از اموال دولت کمک حقوقی دریافت کند.

گزارش دادن

گزارش دادن شیوه تأمین حقوقی مهمی از منظر شخص می باشد، چون که در مواردی که امکان شکایت وجود ندارد نیز می توان از گزارش دادن بیشتر از شکایت کردن استفاده نمود. گزارش دادن به مسئول اداری بالاتر و یا مسئول ویژه که وظیفه اش نظارت بر قانونی بودن کارهای مسئول دیگر است، انجام می شود. مثلاً از نماینده امور اجتماعی می توان پرسید که مسئول اداری صحیح که بتوان به او در موضوع مورد نظر گزارش داد کیست.

در صورتی که تردید وجود دارد که مسئول اداری قانون را رعایت نکرده یا کار او اشتباه یا نامناسب بوده، می توان گزارش انجام داد. گزارش دادن را می توانید در مورد موضوعی که در حال شکایت کردن از آن هستید نیز انجام دهید. در مورد گزارش انجام شده همیشه پاسخ داده می شود و در این پاسخ، موضوع به دقت بررسی گردیده و اقدامات احتمالی بعد از واقعه انجام شده، ذکر می شود.

در مرحله بعد مطالعه کنید

به عنوان ارباب رجوع حفاظت از کودکان

به عنوان ارباب رجوع حفاظت از کودکان

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

مراقبت جایگزین

مراقبت جایگزین

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند