Hyppää sisältöön

Oikeusturvakeinot

Voit viedä asian eteenpäin, jos koet, että sinua on kohdeltu väärin sosiaalihuollon palveluissa tai lastensuojelussa. Voit esimerkiksi tehdä muistutuksen, valituksen tai kantelun. Nämä keinot ovat oikeusturvakeinoja.  Niiden tarkoitus on pitää huolta asiakkaan oikeuksista.

""

Viranomaisen täytyy neuvoa asiakasta

Laki sanoo, että viranomaisen täytyy neuvoa asiakasta. Viranomaisia ovat esimerkiksi lastensuojelun työntekijät ja opettajat. Heidän täytyy kertoa vanhemmille ja lapsille, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on.

Jos olet eri mieltä jostain asiasta, puhu ensin työntekijän tai esihenkilön eli pomon kanssa. Monet asiat ja riidat selviävät puhumalla.

Jos keskustelu ei auta

  • ·voit tehdä muistutuksen tai kantelun viranomaisen toiminnasta
  • voit tehdä valituksen viranomaisen päätöksestä.
  • valitus tehdään hallinto-oikeuteen. Kaikista päätöksistä ei voi valittaa.

Sosiaaliasiamies auttaa riitatilanteessa

Jokaisessa kunnassa on sosiaaliasiamies. Voit ottaa häneen yhteyttä, jos sinua kohdellaan huonosti sosiaalipalveluissa. Hän myös auttaa riidoissa.

Sosiaaliasiamies voi

  • neuvoa ja kertoa oikeuksistasi
  • toimia tukena ja sovittelijana, jos saat huonoa palvelua tai kohtelua.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät oman kunnan verkkosivuilta.

Muistutus

Voit tehdä muistutuksen viranomaisen toiminnasta

  • jos palvelun laatu on huono
  • jos saat huonoa kohtelua.

Muistutus on nopea ja tavallisin keino, jolla voi ilmoittaa huonosta kohtelusta. Muistutukseen täytyy aina antaa vastaus. Joskus muistutus voi johtaa korvauksiin tai muihin toimenpiteisiin.

Voit tehdä muistutuksen yhdessä sosiaaliasiamiehen kanssa. Hän tietää, kuka on vastuuhenkilö asiassa eli kenelle muistutus tehdään.

Oikeus hakea päätökseen muutosta – valitus ja oikaisu

Voit tehdä valituksen hallinto-oikeuteen, jos olet tyytymätön viranomaisen päätökseen. Valitus on tehokkain keino, koska sen jälkeen viranomaisen päätös tutkitaan uudelleen. Oikeus voi esimerkiksi kumota eli perua päätöksen tai muuttaa päätöksen sisältöä.

Kaikista päätöksistä ei voi valittaa. Lastensuojelussa on kuitenkin monia päätöksiä, joista voi valittaa. Laki kertoo nämä päätökset.

Joskus päätökseen täytyy hakea oikaisua ennen kuin siitä voi valittaa oikeuteen. Tee oikaisuvaatimus kunnan sosiaalihuoltoon. Oikaisuvaatimuksen jälkeen kunnan viranomainen tarkistaa päätöksen uudelleen, ja päätös voi muuttua. Jos päätös ei muutu, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Joistain päätöksistä voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Tällaiset päätökset koskevat esimerkiksi kiireellistä sijoitusta, yhteydenpidon rajoittamista tai muuta erittäin tärkeää asiaa. Näihin päätöksiin ei tarvitse hakea ensin oikaisua. Yhteydenpidon rajoittaminen tarkoittaa, että lapsi ei saa pitää yhteyttä vanhempiinsa, kun lapsi on sijaishuollossa.

Kunnan sosiaaliasiamies neuvoo, kuinka valitus tehdään. Jos sinulla on pienet tulot, voit saada oikeusapua valtiolta. Tällöin valtio maksaa asianajajan tai avustajan palkkion.

Kantelu

Kantelu on tärkeä keino, koska sitä voi käyttää aina. Kantelun voi tehdä myös niissä asioissa, joista ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Voit tehdä kantelun seuraavissa tilanteissa:

  • Kun epäilet, että viranomainen ei noudata lakia.
  • Kun epäilet, että toiminta on virheellistä tai huonoa.

Kantelu tehdään ylemmälle viranomaiselle tai erityiselle viranomaiselle, joka valvoo toisen viranomaisen toimintaa. Voit kysyä sosiaaliasiamieheltä, kenelle kantelu tehdään.

Voit tehdä kantelun myös asiassa, josta aiot valittaa. Kanteluun saa aina ratkaisun. Ratkaisussa käydään asia läpi ja kerrotaan, mitä asiasta seuraa.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje