Hyppää sisältöön

Lastensuojelun asiakkaana

Vanhemmat ja muut huoltajat ovat vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Heillä on oikeus saada apua tähän tehtävään yhteiskunnalta. Perheitä pyritään tukemaan hyvissä ajoin, jotta vanhemmat selviävät kasvatuksesta itse.

Joissain tilanteissa lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Näin voi käydä esimerkiksi, jos avohuollon tuki ei riitä. Jos lapsi on vakavassa vaarassa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle.

""

Lastensuojelu perustuu lakiin

Lastensuojelun täytyy puuttua tilanteeseen, jos vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsensa hyvinvoinnista. Tällöin lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen hyvinvointi.

Apu ei siis ole aina vapaaehtoista. Laki määrää, että lastensuojelun työntekijän täytyy suojella lasta.

Laki koskee kaikkia

Lastensuojelun toiminta on määritelty lastensuojelulaissa. Se tarkoittaa, että lastensuojelun työntekijän toiminta ja päätökset perustuvat aina lakiin.

Lastensuojelulaki koskee kaikkia lapsia Suomessa tasapuolisesti. Lastensuojelun toimintaan ei vaikuta se, mistä lapsi tulee, mitä kieltä hän puhuu tai mikä on hänen uskontonsa.

Lapsen etu on tärkein

Lastensuojelu perustuu aina lapsen etuun. Se tarkoittaa, että kaikki päätökset tehdään sen mukaan, mikä on lapsen kannalta paras ratkaisu.

Laissa on lista asioista, joihin lastensuojelun työntekijän pitää kiinnittää huomiota, kun hän arvioi lapsen etua. Tärkeää on turvata se, että lapsen läheiset ihmissuhteet säilyvät. Myös se on tärkeää, että ratkaisu sopii lapsen kieleen, kulttuuriin ja uskontoon.

Lapsen etua on joskus vaikeaa määritellä. Lapsen etu ei aina tarkoita sitä, että päätökset tehdään niin kuin lapsi tai vanhemmat haluavat. Joskus työntekijä joutuu tekemään päätöksiä, joista vanhemmat tai lapsi ovat eri mieltä.

Lapsi saa osallistua

Lapsella on oikeus kertoa mielipiteensä asioissa, jotka koskevat häntä. Lastensuojelun työntekijöiden täytyy selvittää lapsen toivomukset ja mielipide, ja ne täytyy ottaa huomioon.

12-vuotiaalla on puhevalta

Lain mukaan 12 vuotta täyttäneellä lapsella on puhevalta lastensuojelussa. Se tarkoittaa, että lapsen mielipide täytyy ottaa huomioon samalla tavalla kuin aikuisten mielipide.

12-vuotiaalla on monia oikeuksia:

  • Lapsi saa tutustua asiapapereihin, jotka koskevat häntä itseään.
  • Lasta täytyy kuulla virallisesti, kun tehdään päätöksiä.
  • Lapsi voi vastustaa päätöksiä, jotka koskevat häntä.
  • Lapselle täytyy antaa tieto päätöksistä ja siitä, miten päätöksistä voi valittaa.
  • Lapsi voi hakea apua ja vaatia palveluja.

Lapsen osallistuminen ei tarkoita sitä, että lapsi itse saa päättää. Aikuisten velvollisuus on tehdä päätökset ja ottaa niistä vastuu.

Vanhempien oikeudet ja velvollisuudet lastensuojelussa

Vanhemmat päättävät yleensä lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja muista asioista. Vanhemmilla on oikeus päättää myös lapsensa uskonnosta ja uskonnollisesta kasvatuksesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä, heidän täytyy ottaa huomioon myös lapsen mielipide.

Jos perhe saa avohuollon tukitoimia

Jos perhe saa lastensuojelun avohuollon tukitoimia, vanhemmilla on oikeus päättää kaikista lapsen asioista. Avohuollon tukitoimet tarkoittavat, että perhe saa apua kotiin ja lapsi asuu kotona. Lain periaate on, että kun lapsen asioihin puututaan, pitää pyrkiä hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Jos lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle

Vanhemmuus jatkuu, vaikka lapsi otetaan huostaan ja sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Vanhemmat ovat edelleen lapsen huoltajia, mutta vanhempien valtaa päättää lapsen asioista rajoitetaan. Kunnan sosiaalitoimi päättää lapsen asuinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta ja huolenpidosta.

Päätökset pyritään tekemään yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmilla on oikeus saada tietoa lapsen asioista ja pitää lapseen yhteyttä. Vanhemmilla on oikeus tietää, mitä heistä on kirjattu asiakirjoihin ja miten lastensuojelun toimenpiteitä on perusteltu.

 

 

 

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje