Skip to content

Klient inom barnskyddet

Om barnets eller familjens situation kräver utomstående hjälp är den grundläggande principen alltid att använda en så lindrig metod som möjligt. Inom barnskyddet kallas dessa primära tjänster för stödåtgärder inom öppenvården.

Ett barn placeras i vård utom hemmet först om åtgärderna inom öppenvården inte räcker till eller om de inte tillgodoser omsorg som är förenlig med barnets bästa. Ibland kan situationen dock kräva brådskande placering.

""

Barnskyddsåtgärderna har sin grund i lagen

Föräldrarna och andra vårdare är i första hand ansvariga för omsorgen om barnet och dess uppfostran, men i den uppgiften har de rätt att få hjälp från samhället. Samhällets främsta mål är att stödja familjer som behöver hjälp i ett så tidigt skede som möjligt, så att föräldrarna själva kan klara av sitt uppfostringsarbete. Om föräldrarna eller vårdarna av någon anledning inte klarar av att sörja för sitt barns välbefinnande har samhället i Finland skyldighet att ingripa i familjens situation. I dessa fall är det barnskyddets uppgift att trygga barnets välbefinnande. Hjälpen är alltså inte alltid frivillig, utan barnskyddslagen fastställer att barnskyddsmyndigheterna i vissa situationer är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda barn.

I Finland fastställs alla barnskyddsåtgärder i barnskyddslagen. Detta innebär att barnskyddsmyndighetens verksamhet och beslut alltid har sin grund i lagen. Barnskyddslagen omfattar alla barn i vårt land, oavsett bakgrund.

Barnets bästa och delaktighet i barnskyddet

Barnskyddet utgår alltid från barnets bästa. Det innebär att de anställda i alla beslut som rör barn måste bedöma vilken som är den bästa lösningen för just det här barnet i den här livssituationen. I lagen finns det en lista över sådant som en socialarbetare som arbetar inom barnskyddet ska vara uppmärksam på när han eller hon utvärderar om något är för barnets bästa eller inte. Man ska exempelvis fundera över hur olika lösningar bidrar till att se till att barnets nära och etablerade mänskliga relationer upprätthålls eller hur man främjar barnets språkliga, kulturella och religiösa bakgrund.

Den anställde gör en utvärdering av barnets bästa enligt lagen, vilket innebär att de som arbetar med barnskydd ibland måste fatta beslut som föräldrarna eller barnet inte är eniga i.

Ett barn har rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som gäller barnet självt och dessa synpunkter ska beaktas i enlighet med barnets ålder och utvecklingsnivå. Även när barnskyddet genomförs ska barnets önskemål och åsikter utredas och beaktas.

Enligt lagen har ett barn som har fyllt 12 år rätt att föra talan när det gäller barnskydd. Att föra talan innebär att barnets åsikter ska tas i beaktande på samma sätt som vuxnas i ärenden som gäller barnskydd. Barnet har rätt att ta del av ärendehandlingarna som gäller honom eller henne själv och han eller hon har rätt att bli hörd officiellt när man fattar beslut. Barnet kan söka hjälp, kräva service och motsätta sig beslut som rör honom eller henne. Han eller hon måste delges information om de beslut som fattats och ha möjligheten att överklaga besluten.

Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter inom barnskyddet

Som huvudregel har föräldrarna rätt att besluta om omsorgen om barnet, uppfostran, boendet och övriga ärenden angående barnet. I situationer där beslut fattas angående barnet ska barnets egen åsikt alltid tas i beaktande. I samband med stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård har föräldrarna rätt att besluta om allt som rör barnet. Med stödåtgärder inom öppenvården avses tjänster som ordnas för familjen och som stöder och hjälper barnen då de bor hemma. Enligt lagen ska ett gott samarbete med föräldrarna eftersträvas i alla situationer då barnskyddets interventioner gäller barnet. Föräldrarna har alltid rätt att fatta beslut om barnets tro och religiösa uppfostran.

Föräldraskapet upphör inte under några omständigheter vid omhändertagande och placering av barnet, men föräldrarnas rätt att fatta beslut begränsas. Föräldrarna är fortfarande barnets vårdnadshavare, men socialförvaltningen i kommunen bestämmer över barnets vistelseort, vården av och omsorgen om barnet samt om barnets uppfostran. Besluten ska i den mån det är möjligt fattas tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna har rätt att få information om sådant som rör barnet och att hålla kontakt med barnet under den tid som barnet är omhändertaget och brådskande placerat. Föräldrarna har också rätt att ta del i barnets dokument och handlingar och få veta på vilka grunder barnet har placerats.

 

 

 

Läs som följande

Öppen vård kommer i första hand

Öppen vård kommer i första hand

Vård utom hemmet

Vård utom hemmet

Eftervård

Eftervård

 

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng