Skip to content

Småbarnspedagogik

I Finland har barn under skolåldern rätt till småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken är en del av det finländska fostrings- och utbildningssystemet och det livslånga lärandet. Den kan ordnas på daghem och i familjedagvård eller som öppen småbarnspedagogisk verksamhet, såsom klubbverksamhet. Vårdnadshavarna beslutar om sitt barns deltagande.

""

Småbarnspedagogik är också annat än enbart vård av barn medan föräldrarna arbetar. Småbarnspedagogiken garanterar alla barn lika möjligheter att utvecklas och lära sig. Därför är det viktigt att barnen deltar regelbundet.

Inom småbarnspedagogiken har lek en central roll. Barnet lär sig bland annat att umgås med andra barn, får stöd för sin språkutveckling och färdigheter för skolgång. Inom småbarnspedagogiken ordnas undervisning i finska som andraspråk, som stöder den språkliga utvecklingen bland barn med invandrarbakgrund.

Enligt lagen ska barnet i ett år delta i förskoleundervisningen innan skolan inleds. Förskoleundervisningen är avgiftsfri.

Samarbete mellan hemmet och småbarnspedagogiken

För varje barn utarbetas en plan för småbarnspedagogik i samarbete med läraren i småbarnspedagogik och barnets föräldrar. Genomförandet av planen utvärderas regelbundet. I planen beaktas barnets styrkor och intressen samt det stöd barnet behöver.

Dagliga möten och diskussioner med föräldrarna är viktiga. Vid dessa möten går man igenom barnets dag, men man kan också ta upp olika frågor eller bekymmer som gäller barnet. Ibland är också föräldern själv orolig över något som gäller barnet eller småbarnspedagogiken. Det är viktigt att föräldern med personalen inom småbarnspedagogiken så snart som möjligt diskuterar sådant som oroar.

Stöd till barnet inom småbarnspedagogiken

Barnets behov av stöd bedöms alltid tillsammans med föräldrarna, personalen, specialläraren i småbarnspedagogik och vid behov med andra sakkunniga. Vid behov deltar specialläraren i småbarnspedagogik också i planeringen, genomförandet och uppföljningen av stödet för barnet.

Personalen inom småbarnspedagogiken samarbetar sektorsövergripande bl.a. med rådgivningsbyrån, rehabiliterings- och terapitjänsterna samt med familjerådgivningen, vid behov också med socialtjänster för barnfamiljer och barnskyddet.

Om en anställd inom småbarnspedagogiken är orolig för att barnets uppväxt och utveckling äventyras, kan den anställda kontakta socialväsendet i barnets hemkommun tillsammans med barnet eller barnets föräldrar. Om kontakten inte lyckas tillsammans med familjen eller om det är fråga om ett brådskande behov av barnskydd, är den anställda dock skyldig att göra en barnskyddsanmälan.

Läs mer på sidan Klient inom socialvården om vad som händer efter att man tagit kontakt eller gjort en barnskyddsanmälan.

Läs som följande

Skolan

Skolan

Ungdomsarbete

Ungdomsarbete

Mötesplatser

Mötesplatser

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng