Skip to content

Öppen vård kommer i första hand

En central princip inom barnskyddet är att vårdnadshavarna ska stödjas i fostran av barnet. Därför strävar man alltid efter att hjälpa familjen först med så kallade lättare metoder, som kallas för stödåtgärder inom öppenvården.

Stödåtgärderna inom öppenvården är alltid frivilliga och bygger på samarbete med familjen. Den största delen av barnskyddsarbete genomförs just som stödåtgärder inom öppenvården.

""

Om man efter utredningen kommer fram till att barnet och familjen behöver stöd, görs det upp en klientplan. I planen antecknas vad hjälpen behövs till och hurdan slags hjälp som erbjuds. Planen görs upp även skriftligt och den kallas för klientplan inom barnskyddet.

Klientplanen görs alltid upp tillsammans med barnet och familjen. Vid behov uppdateras planen, åtminstone en gång per år. Vid uppdateringarna ser man över vad man kommit överens om samt bedömer om arbetet har varit till hjälp.

Stödåtgärder inom öppenvården

Som klient inom barnskyddet kan barn och familjer få ovan presenterade socialtjänster för barnfamiljer, men utöver dessa kan man erbjuda stödåtgärder inom öppenvården, som till exempel:

  • olika vård- och terapitjänster
  • intensifierat familjearbete inom barnskyddet
  • ekonomiskt stöd
  • familjerehabilitering
  • kortvarig placering av barn som stödåtgärder inom öppenvården

Familjerehabilitering är rehabiliterande verksamhet vid en anstalt för hela familjen. Familjerehabiliteringen kan ges dygnet runt eller dagtid.

Rehabiliteringen kan genomföras t.ex. vid en inrättning som specialiserat sig på missbrukarvård eller annan rehabilitering eller inom familjevården. Syftet med familjerehabiliteringen är att trygga barnens uppväxtförhållanden, stödja föräldrarna i uppfostringsuppgiften och stärka familjens egna resurser.

En kortvarig placering är en gemensam lösning

I svåra situationer kan barnet eller hela familjen placeras utom hemmet under en kort tid som stödåtgärd inom öppenvården. Placering inom öppenvården är alltid frivillig.

Barnet kan placeras under en kort tid om man bedömer att situationen löser sig snabbt. Om till exempel relationen mellan föräldrarna och ungdomen blir så ansträngd att det känns omöjligt att bo tillsammans kan ungdomen bo ett tag någon annanstans än hemma. Föräldrarna bestämmer fortfarande om barnets angelägenheter och vårdnad. Föräldrarna kan också på grund av sina egna missbruksproblem eller psykiska problem genomgå en rehabiliteringsperiod, då hela familjen tillfälligt får flytta med till rehabiliteringsinrättningen. Vid behov kan placering inom öppenvården göras som brådskande.

 

 

 

Läs som följande

Vård utom hemmet

Vård utom hemmet

Eftervård

Eftervård

Rättsmedel

Rättsmedel

Stäng