Skip to content

Socialtjänster för barnfamiljer

Barn och familjer kan som klienter inom socialvården få hjälp och stöd genom olika former av socialtjänster:

""

Hemservice för barnfamiljer

Barnfamiljer har rätt att få tillfällig hemservice av kommunen utan att vara klienter hos barnskyddet. Hemservice kan fås bl.a. på grund av familjesituation, ansträngning, sjukdom, förlossning eller skada. Det är fråga om planmässig och praktisk hjälp, stöd och rådgivning i frågor som gäller familjens vardag, vård och fostran av barn samt hemvård. Hemservice innebär inte regelbunden veckostädning eller daglig barnomsorg, utan avsikten är att hjälpa till över en svår tid. Hemservice kan fås enligt den egna kommunens resurser.

Hjälp via familjearbete direkt i hemmet

Familjearbete kan bestå av samtal, råd och stöd åt föräldrarna i uppfostringsfrågor. Det kan också innebära att familjen får stöd i vardagen, såsom i att sköta ärenden eller hushållet, eller att man ordnar sådan verksamhet som stöder barnets välbefinnande.

Stödperson eller stödfamilj

Barnet eller familjen kan få en stödperson eller en stödfamilj. En stödperson är en vuxen som till exempel hjälper till med skoluppgifterna eller deltar i fritidsaktiviteter. En stödfamilj är en vanlig familj som barnet kan bo hos till exempel under veckosluten. Stödfamiljer och stödpersoner får utbildning för sina uppdrag.

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

Ibland kan något i barnets utveckling eller beteende väcka oro. Barnet kan stöta på problem inom småbarnspedagogiken, skolan eller med vänner. Då kan man vända sig till familjerådgivningen. Där kan man också få hjälp med att reda ut konflikter mellan föräldrarna och oro för skilsmässa.

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor stöder barnets och den unga personens utveckling, föräldraskap och föräldrarnas parförhållande. I rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor finns olika yrkesmänniskor: psykologer, socialarbetare, läkare, talterapeuter, familjerådgivare och familjeterapeuter.

Medling i familjefrågor

Man kan söka hjälp vid medling i familjefrågor om det är svårt för familjemedlemmarna att lösa meningsskiljaktigheter. Ofta är orsaken till medling hot om skilsmässa. Medling i familjefrågor är alltid frivillig och kan anlitas av en eller flera familjemedlemmar.

Medlingen i familjefrågor sker ofta vid rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor, men kommunen kan köpa tjänsterna också annanstans.

Kamratgruppsverksamhet

Med kamratgruppsverksamhet avses grupper där man kan samtala med andra som befinner sig i likadan livssituation. Invandrarföräldrars släktingar och vänner bor ofta långt borta, och då kan man träffa folk i olika klubbar och grupper. I klubbarna och grupperna håller man i allmänhet på med någon typ av verksamhet såsom matlagning, handarbete eller liknande sysslor samtidigt som man kan prata och lära känna varandra.

Vård- och terapitjänster

Vård- och terapitjänster som stöder barnets rehabilitering ska anordnas om barnet behöver det. Om barnet till exempel har inlärningssvårigheter kan skolpsykologen och skolkuratorn hänvisa honom eller henne till behövliga tjänster.

 

 

 

Läs som följande

Klient inom socialvården

Klient inom socialvården

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng