Skip to content

Skolan

Barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga, vilket innebär att varje barn går i skola eller på något annat sätt avlägger den lärokurs som läroplikten kräver. Skolan börjar det år barnet fyller 7 år. Läroplikten upphör när barnet fyller 18 år eller om barnet före det har avlagt en examen på andra stadiet.

""

Till den grundläggande utbildningens grundskola hör klasserna 1–6 och till högstadiet klasserna 7–9. Efter den grundläggande utbildningen fortsätter de unga att studera på andra stadiet, dvs. antingen i yrkesskolan eller i gymnasiet.

Grundläggande utbildning och undervisning på andra stadiet är avgiftsfria i Finland. Utöver undervisningen är läroböcker och andra läromedel samt skolmåltider avgiftsfria. Inom den grundläggande utbildningen ordnas undervisning i finska som andraspråk.

Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen

Den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen är avsedd för de barn vars kunskaper i finska ännu inte räcker till för allmän undervisning avsedd för alla. Språkkunskaperna bedöms av yrkesmänniskor, inte av föräldrar. I den förberedande undervisningen undervisas i synnerhet finska.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever är klubbverksamhet eller fritidsverksamhet som barnen kan delta i före eller efter skolan. Den är främst avsedd för elever i första och andra klassen.

Samarbete mellan hemmet och skolan

Ett fungerande samarbete och förtroende mellan hemmet och skolan hjälper barnet att lära sig och trivas i skolan. Förtroendet stärks när föräldrarna och skolans personal träffas tillräckligt ofta och blir bekanta med varandra. Samarbetet sker bl.a. i form av utvärderingsdiskussioner och föräldrakvällar. I vardagen förmedlas meddelandena ofta via en elektronisk plattform (t.ex. Wilma).

Det lönar sig också för föräldern att själv vara aktiv i förhållande till skolan. Om en förälder oroar sig för något som rör barnet eller barnets skola, är det viktigt att han eller hon djärvt tar upp det med läraren så snart som möjligt.

Stöd för skolgång och elevvård

Barnet har rätt att få tillräckligt stöd för inlärning och skolgång. Om barnet har problem med skolgången lönar det sig att kontakta barnets lärare eller klassföreståndare. Om läraren är oroad över t.ex. barnets inlärning, kontaktar läraren hemmet och därefter börjar man planera ett stöd för barnet tillsammans.

Hjälp med inlärning och andra utmaningar i vardagen fås också genom elevvården. Läraren kan ta initiativ om läraren upptäcker att eleven behöver stöd. Även ett barn eller en ung person kan själv kontakta elevvården. Elevvården är frivillig och förutsätter barnets, den ungas eller vid behov vårdnadshavarens samtycke.

Skolans elevvård genomförs gemensamt av undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet. Dess uppgift är att främja och stödja elevens inlärning samt fysiska och psykiska hälsa.

Utöver skolhälsovården, dvs. hälsovårdare och regelbundna hälsoundersökningar samt mun- och tandvårdstjänster, erbjuder skolorna också tjänster av en skolkurator och psykolog. Kuratorn ger handledning och stöd, om eleven är oroad över sina sinnesstämningar, har problem till exempel med familjesituationen eller har svårigheter med kompisrelationerna. Psykologen stöder den psykiska hälsan och är sakkunnig när eleven har inlärningssvårigheter. Utöver skolans och elevvårdens personal samarbetar man vid behov bl.a. med familjearbetaren, familjerådgivningen och barnskyddet.

Den sociala elevvården är hela skolans sak. Med hjälp av den kan man bland annat stärka säkerheten i skolmiljön samt förebygga mobbning, våld och trakasserier.
Varje skola ska ha en plan mot mobbning, hur den förebyggs och hur man ingriper i situationer.

Om en anställd inom skolan, elevvården eller morgon- och eftermiddagsverksamheten oroar sig för att barnets uppväxt och utveckling äventyras, kan han eller hon ta kontakt med socialväsendet i barnets hemkommun tillsammans med barnet eller barnets föräldrar. Om kontakten inte lyckas tillsammans med familjen eller om det är fråga om ett brådskande behov av barnskydd, är den anställda dock skyldig att göra en barnskyddsanmälan.
Läs mer på sidan Klient inom socialvården om vad som händer efter att man tagit kontakt eller gjort en barnskyddsanmälan.

Läs som följande

Ungdomsarbete

Ungdomsarbete

Mötesplatser

Mötesplatser

Rådgivningsbyrå

Rådgivningsbyrå

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng