Skip to content

Rådgivningsbyrå

I Finland får alla gravida kvinnor och familjer som väntar barn rådgivningsbyråtjänster (moderskapsrådgivningsbyrån) och barn under skolåldern samt deras familjer (barnrådgivningsbyrån). Tjänsterna är frivilliga och avgiftsfria för familjerna. Rådgivningsbyrån stöder modern och familjen under graviditeten och under barnets första levnadsår.

""

På mödrarådgivningen följer man hur graviditeten framskrider. Där får man råd om graviditetstiden och förberedelse för förlossning. Varje barn och familj får personlig rådgivning.

Vid barnrådgivningen följer man upp och främjar barnets tillväxt och utveckling samt stöder föräldraskapet bl.a. i frågor som gäller fostran eller omsorg eller skötseln av parförhållandet. Dessutom får barnet vid rådgivningsbyrån de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

I mödra- och barnrådgivningen försöker man upptäcka redan tidigt, om barnet eller familjen har behov av särskilt stöd samt ordna den hjälp och det stöd som behövs. Rådgivningsbyrån har ett nära samarbete med olika aktörer alltid utifrån familjens behov (bl.a. babyfamiljsarbete, småbarnspedagogik, familjearbete, tandvård, näringsterapeut, familjerådgivning, barnskydd).

Om rådgivningsbyråns hälsovårdare oroar sig för att barnets uppväxt och utveckling äventyras, kan hälsovårdaren kontakta socialväsendet i barnets hemkommun tillsammans med barnet eller barnets föräldrar. Om kontakten inte lyckas tillsammans med familjen eller om det är fråga om ett brådskande behov av barnskydd, är hälsovårdaren dock skyldig att göra en barnskyddsanmälan. Läs mer vad som händer efter en barnskyddsanmälan på sidan Klient inom socialvården

 

 

 

Rådgivningsbyråns omfattande hälsoundersökningar

Vid mödra- och barnrådgivningsbyråerna ordnas fyra omfattande hälsoundersökningar för att stödja föräldraskapet. Vid undersökningarna bedöms hela familjens hälsa och välbefinnande samt de faktorer som påverkar dessa. Med vårdnadshavarnas tillstånd är den omfattande hälsoundersökningen förenad med en bedömning av personalen inom småbarnspedagogiken av barnets verksamhet inom småbarnspedagogiken till den del det är nödvändigt med tanke på ordnandet av vård och stöd.

Neuropsykiatriska symtom eller NEPSY

Nuförtiden fästs allt större uppmärksamhet vid barnets neuropsykiatriska svårigheter. För dessa används i allmänhet förkortningen nepsy. Nepsy-svårigheter påverkar ofta barnets dagliga liv: social växelverkan, reglering av känslor och styrning av den egna verksamheten. Det är viktigt att identifiera svårigheterna för att man ska kunna förstå barnets beteende och erbjuda barnet stöd. Det är viktigt att förutom barnet också barnets föräldrar och andra vuxna i vardagen – såsom personalen på daghemmet eller skolan – får stöd. Läs mer om ämnet i berättelsen.

Läs som följande

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Skolan

Skolan

Ungdomsarbete

Ungdomsarbete

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng