Skip to content

Skadliga traditioner

En del av de uråldriga traditionerna kommer till Finland med invandraren. En del av dem är skadliga för barn och förbjudna i Finland, liksom i många andra länder.

""

Könsstympning och omskärelse

Kvinnlig könsstympning kränker barnets mänskliga rättigheter och orsakar hälsoproblem. Det är en gärning som i Finland är straffbar som misshandelsbrott i alla dess former också när en flicka förs utomlands för åtgärden. Detta gäller även hopsyning efter förlossningen. Man kan få en lång fängelsedom för könsstympning. Om en myndighet misstänker stympning, ska denna göra en barnskyddsanmälan.

Icke-medicinsk omskärelse av pojkar är inte särskilt förbjuden i lagstiftningen, men om den begås felaktigt kan den uppfylla brottsrekvisiten. Den får endast utföras av en legitimerad läkare i enlighet med de anvisningar som utarbetats i ärendet.

Hedersvåld

Det förekommer fortfarande våld på olika håll i världen, som hänför sig till uppfattningen om familjens och släktens heder. I allmänhet är det fråga om att värna om kvinnors och flickors moral, men ibland kan hedersvåldet också rikta sig mot pojkar. Med hedersvåld avses kontroll och begränsning av rörligheten eller vänkretsen. Brott mot dessa regler kan bestraffas med våld och det kan också finnas risk för tvångsäktenskap.

Om en myndighet upptäcker våld mot barn, är den skyldig att göra en barnskyddsanmälan. Många gärningar som begåtts i hedersvåldet namn är brott och de anmäls till polisen. Man strävar efter att förebygga hedersvåld tillsammans med invandrargrupper.

 

 

Läs som följande

Skilsmässosituationer

Skilsmässosituationer

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter

Stöd för parförhållandet

Stöd för parförhållandet

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng