Skip to content

Vårdnad av barn

I Finland har ett barn alltid en officiell vårdnadshavare eller en vårdnadshavare som beslutar om barnets angelägenheter och tar hand om barnet. Vårdnadshavarna är i allmänhet barnets föräldrar eller en av barnets föräldrar, men vid behov kan också någon annan utses till vårdnadshavare.

""

I Finland kan ett barn också ha två mödrar, om barnet har fötts som resultat av assisterad befruktning. Myndigheterna kan fastställa en annan mor för barnet, om båda mammorna samtycker till detta.

Med vårdnad menas att besluta om sådant som rör barnet. Barnets vårdnadshavare ansvarar för vård, uppfostran, övervakning och annan omsorg om barnet. Endast vårdnadshavaren har rätt att få information om barnet från olika myndigheter. Vårdnadshavarna till ett barn som är fött inom äktenskapet är båda föräldrarna. Om barnet däremot föds i ett samboförhållande är mamman barnets vårdnadshavare om föräldrarna inte kommer överens om något annat. I sådana fall ska barnets faderskap fastställas separat.

Om barnets uppväxtförhållanden har äventyrats allvarligt och man beslutar om omhändertagande, kvarstår vårdnaden ändå hos föräldrarna. En del av vårdnadshavarens beslutanderätt och uppgifter överförs dock till socialväsendet. I en konfliktsituation avvägs frågan från fall till fall. Se närmare om omhändertagande på sidan Vård utom hemmet

 

 

 

 

Vårdnadshavarens uppgifter

Bestämmelser om vårdnadshavarens uppgifter finns också i lagen. Vårdnadshavarens uppgift är att trygga barnets välbefinnande och en balanserad utveckling. I lagen nämns också barnets individuella behov och nära människorelationer. Vårdnadshavaren ska fundera över hur hans eller hennes beslut påverkar alla dessa frågor. Vårdnadshavaren ska beakta barnets åsikt och önskemål och informera barnet om beslut som gäller barnet och om andra frågor som påverkar barnets liv.

Läs som följande

Uppmuntrande fostran

Uppmuntrande fostran

Våld i familjen

Våld i familjen

Skadliga traditioner

Skadliga traditioner

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng