Skip to content

Skilsmässosituationer

När föräldrarna skiljer sig har barnet rätt att bevara ett nära och tryggt förhållande till båda föräldrarna. Vid skilsmässa ska föräldrarna tillsammans komma överens om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll.

 

""

Föräldrarna ska avgöra om båda föräldrarna fortfarande är barnets vårdnadshavare och hos vem barnet bor. Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna och båda föräldrarna är skyldiga att delta i barnets försörjning/underhåll. Den ena föräldern kan åläggas att betala underhållsbidrag till den förälder hos vilken barnet är registrerat.

Gemensam vårdnad eller ensamförsörjare

Det vanligaste vid skilsmässa är gemensam vårdnad. Det innebär att föräldrarna tillsammans beslutar om sådant som är viktigt för barnet, såsom uppfostran, hälsovård och resor. Vardagliga beslut fattas av den som barnet bor hos. Om föräldrarna är tillsammans vårdnadshavare, har den ena föräldern inte rätt att ändra barnets boendeplats till utlandet utan tillåtelse av den andra föräldern, även om barnet skulle bo hos den förälder som fört bort barnet. Då man ansöker om pass till barnet måste båda föräldrarna underteckna passansökan.

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vård efter en skilsmässa kan den ena föräldern ansöka om enskild vårdnad av barnet. Det innebär att den förälder som har enskild vårdnad ensam har rätt att fatta beslut om barnets angelägenheter utan att förhandla med den andra föräldern. I samtliga fall bör man dock vara uppmärksam på att barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar.

När det blir skilsmässa

Båda makarna kan ansöka om skilsmässa tillsammans eller den ena maken separat. Efter ett halvt års betänketid fastställs äktenskapsskillnaden och den träder i kraft. Ett samboförhållande upphör när makarna inte längre bor på samma adress.

Avtal om barnens ärenden efter skilsmässan

Rådgivning och avtal i anslutning till skilsmässa, vårdnad om barn, boende, umgänge och underhåll sköts av kommunerna familjerättsliga tjänster.

Det bästa för barnen är om föräldrarna tillsammans kan komma överens om frågor som gäller vårdnad om barnet, boende och umgängesrätt samt underhåll. Föräldrarna kan komma överens om dessa på det sätt de anser vara bäst.

Avtalet kan ingås muntligen eller skriftligen. Det rekommenderas att föräldrarna upprättar ett skriftligt avtal som styrks av barnatillsyningsmannen. På detta sätt tryggas bl.a. barnets rätt att umgås med båda föräldrarna. Om den ena vårdnadshavaren inte deltar i barnets underhåll på överenskommet sätt, betalar FPA inte underhållsavgifter, om inte ett avtal har ingåtts med myndigheten.

Om samförstånd inte uppnås

Om situationen är tillspetsad och vårdnadshavarna inte kan förhandla om sakerna, kan ett avtal inte ingås med hjälp av barnatillsyningsmannen. För att ansöka om medling finns det en särskild tjänst, medling i familjefrågor. Läs mer om medling i familjefrågor på webbplatsen Socialtjänster för barnfamiljer.

Om ett avtal inte då heller kan nås, kan det behövas rättslig hjälp eller så avgörs ärendet i domstol. Då avgör domstolen hos vem barnet bor och hur man kommer överens om umgänget med den andra föräldern. För detta ändamål behöver domstolen en utredning av förhållandena av socialväsendet.

För dem som funderar på eller har upplevt en skilsmässa erbjuds stöd för skilsmässosituationer, såsom kamratstödsgrupp. Det finns också egna grupper för barn. Närmare information ger socialrådgivningen eller socialtjänster för barnfamiljer i din kommun.

Läs som följande

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter

Stöd för parförhållandet

Stöd för parförhållandet

Vårdnad av barn

Vårdnad av barn

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng