Skip to content

Koolieelne kasvatus

Soomes on koolieelikutel õigus koolieelsele kasvatusele. Koolieelne kasvatus on osa Soome kasvatus- ja haridussüsteemist ning elukestvast õppimisest. Seda võidakse korraldada lasteaias ja perepäevahoius või avaliku koolieelse kasvatusena, näiteks huviringides. Lapse osalemise üle otsustavad tema hooldajad.

""

Koolieelne kasvatus tähendab muudki kui lapse hoidmist sel ajal, kui vanemad on tööl. See tagab kõigile lastele võrdsed võimalused areneda ja õppida. Seepärast on tähtis, et lapsed osalevad selles regulaarselt.

Koolieelses kasvatuses on kesksel kohal mäng. Laps õpib muu hulgas tegutsema koos teiste lastega, saab tuge keele arendamisel ja kooliks valmistumisel. Koolieelse kasvatusega seoses korraldatakse soome keele õpetamist teise keelena, mis toetab sisserändajate laste keelelist arengut.

Seaduse kohaselt peab laps osalema enne kooli aasta jooksul eelõppes. Eelõpe on tasuta.

Kodu ja koolieelse kasvatuse koostöö

Igale lapsele koostatakse koolieelse kasvatuse plaan koolieelse õpetaja ja lapsevanemate koostöös. Plaani täitmist hinnatakse regulaarselt. Plaanis võetakse arvesse lapse tugevaid külgi, tema huve ja vajatavat toetust.

Igapäevased kohtumised ja uudiste vahetamine lastevanematega on tähtsad. Neil kohtumistel arutatakse läbi lapse päev, kuid võidakse rääkida ka muudest lapsega seotud asjadest või tema muredest. Vahel tekib ka lapsevanemal endal mure mõne lapse või tema koolieelse kasvatusega seotud asjaolu pärast. On tähtis, et lapsevanem räägib sellest võimalikult aegsasti julgelt koolieelse kasvatusega tegelevatele töötajatele.

Lapse toetamine koolieelses kasvatuses

Lapse toetamise vajadust hinnatakse alati koos vanemate, personali, koolieelse kasvatuse eriõpetaja ning vajaduse korral muude spetsialistidega. Tarbe korral osaleb koolieelse kasvatuse eriõpetaja ka lapse toetuse kavandamises, elluviimises ja jälgimises.

Koolieelse kasvatusega tegelev personal teeb laialdast koostööd muu hulgas nõuandla, taastusravi- ja teraapiateenistuste ning perenõuandlaga perenõuandla, vajaduse korral ka lastega perede sotsiaalteenistuste ja lastekaitsega.

Kui koolieelse kasvatuse töötajal tekib mure selle pärast, et lapse kasvamine ja areng on ohus, võib ta võtta ühendust lapse elukohavalla sotsiaaltöötajaga koos lapse või tema vanematega. Kui kontaktivõtt ei õnnestu koos perega või on tegemist kiire lastekaitse vajadusega, on töötaja siiski kohustatud esitama lastekaitseteate. Loe lisaks, mis juhtub pärast kontaktivõttu või lastekaitseteadet leheküljelt Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine.

Loe järgmiseks

Kool

Kool

Noorsootöö

Noorsootöö

Kohtumispaigad

Kohtumispaigad

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge