Skip to content

Õiguskaitsemeetmed

Kui keegi arvab, et teda on koheldud valesti sotsiaalhooldusteenuste või lastekaitsega seoses, võib ta asja viia edasi menetlemiseks. Selleks on olemas nn õiguskaitsemeetmed. Nende eesmärk on kaitsta sotsiaalhoolekande või lastekaitse kliendi õigusi ning tagada nende õiguste elluviimine praktikas.

""

Ametiasutuse kohustus on nõustada

Ametiasutusel on seaduslik kohustus nõustada klienti vajaduse korral, kui ta ajab ametiasutusega asju. Lastele ja vanematele tuleb selgitada nende õigusi ja kohustusi. Paljud erimeelsused võidakse lahendada, vesteldes otse ametniku või tema esindajaga. Kui inimene siiski tunneb, et tema õigustest ei ole kinni peetud või talle on saanud osaks halb kohtlemine, võib võtta kasutusele tegelikud õiguskaitseabinõud.

Seadusega on määratud kindlaks, et ametnike teatud otsuste peale võib esitada edasikaebuse kohtule. Ametiasutuse tegevuse kohta võidakse esitada selle asemel ka märkus või kaebus ning selliseid küsimusi menetlevaid instantse on mitmeid.

Sotsiaaltöötaja aitab konfliktiolukorras

Sotsiaalhoolekandes on loodud võimalus pöörduda erapooletu isiku poole, kui tuntakse, et õigusi on rikutud. Seepärast on igas vallas sotsiaaltöötaja. Tema ülesanne on edendada klientide õigusi sotsiaalhoolduse alal, andes neile nõu ning abistades ja informeerides neid. Sotsiaaltöötajat võib paluda ka toimida toetaja ja lepitajana, kui inimene ei ole rahul saadud teenuse või kohtlemisega. Sotsiaaltöötaja kontaktandmed on valla veebileheküljel.

Märkus

Teenuse halva kvaliteedi või halva kohtlemise kohta võib teha märkuse. Märkus on kiire ja esmane vahend teatada puudustest. Nii saadakse informatsiooni teenuse ebakohtadest. Märkuse võib teha koos sotsiaaltöötajaga, sest tema teab, kes on kõne all olevas olukorras vastutaja ehk kellele märkus tuleb suunata. Märkusele tuleb anda alati vastus, isegi kui see ei vii näiteks hüvitiste või muude abinõudeni.

Õigus taotleda otsuse muutmist – edasikaebus ja parandus

Õiguskaitse kõige olulisem tuum on põhimõte, et igaühel on õigus taotleda saadud otsuse muutmist. Kõige tõhusam õiguskaitsemeede on edasikaebus, sest selle puhul vaadatakse ametiasutuse otsus uuesti läbi. Kõiki otsuseid ei saa siiski vaidlustada: seadusega on määratud kindlaks otsused, mida saab edasi kaevata kohtule. Lastekaitse valdkonnas on selliseid otsuseid mitmeid. Kui edasikaebus on esitatud, võib kohus puutuda otsuse sisusse, näiteks tühistades selle täielikult või muutes otsuse sisu.

Osas lastekaitset puudutavates asjades tuleb enne kohtule kaebuse esitamist taotleda parandust valla sotsiaalhooldusosakonnalt. Seda kutsutakse parandusmenetluseks ja see on veel vallasisene menetlus. Selle eesmärk on anda valla ametiasutusele võimalus kontrollida oma otsust uuesti, enne kui see läheb kohtumenetlusse.

Siis, kui kõne all on lapse ja hooldaja õiguskaitse seisukohalt eriti tähtis lastekaitsealane asi, on siiski olemas õigus kaevata otsus edasi otse halduskohtusse, ilma eelpool nimetatud parandusmenetluseta. Niisugused asjad on näiteks kiireloomulist ümberpaigutamist või kontakti hoidmise piiramist puudutavad otsused.

Edasikaebuse esitamisel annab nõu valla sotsiaaltöötaja. Väheste sissetulekutega isikul on võimalus saada õigusabi riigi kulul.

Kaebus

Kaebus on üksikisiku seisukohalt tähtis õiguskaitsemeede, sest seda saab kasutada sagedamini kui edasikaebust, ka sellistel juhtudel, kui ei ole edasikaebuse esitamise võimalust. Kaebus esitatakse kõrgemale ametiasutusele või eriametnikule, kelle ülesanne on jälgida teise ametiasutuse tegevuse seaduslikkust. Näiteks sotsiaaltöötajalt võib küsida, milline oleks kõnealuse asja puhul õige instants.

Kaebuse võib esitada, kui kahtlustatakse, et ametiasutus ei ole järginud seadust või tegevus on olnud väär või kohatu. Kaebuse võib esitada ka sellise asja puhul, mille kohta esitatakse edasikaebus. Esitatud kaebusele saab alati lahenduse, milles asi vaadeldakse hoolikalt läbi ning antakse teada sündmusele võimalikult järgnevad abinõud.

 

 

 

 

Loe järgmiseks

Lastekaitse kliendisuhe

Lastekaitse kliendisuhe

Avahooldus on esmajärguline

Avahooldus on esmajärguline

Asendushooldus

Asendushooldus

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge