Skip to content

Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine

Kliendisuhe sotsiaalhoolduse või lastekaitsega algab tihtipeale nii, et vanemad või laps ise võtavad sotsiaalhoolduse või lastekaitsega ühendust ja paluvad abi. Ka kooli või lasteaia töötajad võivad võtta koos perega kontakti sotsiaalhooldustöötajaga, et oleks võimalik hinnata lapse ja perekonna toetamise vajadust. Esmane kontakt võib alguse saada ka lastekaitseteatest.

""

Lastekaitseteate võib esitada ükskõik milline isik, kes on mures lapse heaolu pärast. Seda saab teha anonüümselt.

Laste ja peredega töötajad on kohustatud esitama lastekaitseteate, kui nad kahtlustavad, et lapse kasvamine ja areng on ohus. Üldjuhul räägivad töötajad sel teemal kõigepealt perekonnaga. Ka politsei esitab teate, kui alaealine on toime pannud kuriteo, pruukinud mõnuaineid või olnud osaline perevägivallasituatsioonis.

Mis põhjustel võib olla abi vajalik?

  • Pere elus toimub suur muutus, mis võib mõjutada kõigi selle liikmete elu.
  • Vanemate jõud on raugenud, nad kannatavad psüühiliste probleemide, depressiooni või haiguste all.
  • Vanemad pruugivad palju ja tihti mõnuaineid.
  • Perekonnas kasutatakse vägivalda.
  • Laps või noor ise teeb asju, mis on talle ohtlikud või kahjulikud; ta pruugib näiteks rohkesti mõnuaineid, paneb toime kuritegusid või ei täida koolikohustust.
  • Laps peab kandma oma vanuse kohta liiga suurt vastutust oma perekonna igapäevaelu eest, näiteks vanema haiguse tõttu.

Mis järgneb ühenduse võtmisele või teatele?

Sotsiaalhoolekandetöötaja hindab hoolikalt igat teadet ja pöördumist ning vajaduse korral alustab lapse ja perekonna olukorra kaardistamisega. Lapse ja pere olukorrast olenevalt võib see kaardistamine olla sotsiaalhooldekande seadusel põhinev teenusevajaduse hindamine või lastekaitsevajaduse väljaselgitamine.

Enamasti on töötaja perega ühenduses ning kutsub vanemad ja lapse probleemi arutama. Lapse ja pere olukorra hindamisega seoses võib olla mitu kohtumist ning need võivad toimuda sotsiaalosakonnas, lasteaias, koolis või perekonna kodus. Vajaduse korral võidakse kasutada tõlgi abi. Kohtumistel räägitakse üheskoos sellest, miks teade on esitatud ning mida lapse ja perekonna abistamiseks saaks teha. Olukorra esmase hindamise käigus kohtub töötaja tihti lapsega ka ilma tema vanemate juuresolekuta.

Lapse ja perekonna olukord selgitatakse välja niisuguses ulatuses, nagu see on vajalik. Kui perekond soovib ja see on vajalik, võidakse koostöösse kaasata ka teisi lapse lähedasi ja sugulasi.

Selgitus võib viia kliendisuhteni sotsiaalhoolekandes või lastekaitses

Kui lapsele ja perele on kasu sotsiaalhoolekande teenustest ja toetusest, kuid nad ei vaja lastekaitseseadusel põhinevaid teenuseid, määratakse neile kindel töötaja selleks ajaks, kuni nad on sotsiaalhoolekande kliendid. Sotsiaalhoolekande teenuste kasutamine on vabatahtlik.

Kui lapse ja perekonna olukorra puhul on vajalik lastekaitse abi, algab lapse kliendisuhe lastekaitsega. Siis määratakse lapsele tema eest vastutav sotsiaaltöötaja. Kui teenusevajaduse hindamise või lastekaitse vajaduse selgitamise tulemusena tekib töötajatel mure lapse olukorra pärast, võidakse lastekaitse kliendisuhet alustada ka olukorras, kus laps ise või tema vanemad ei pea seda vajalikuks.

Sotsiaalhoolekande või lastekaitse kliendisuhet ei alustata, kui olukorra esmase hindamise põhjal selgub, et muretsemiseks ei ole põhjust ning laps ja pere toetust ei vaja.

Kui sotsiaalhoolekande kliendisuhe algab, võidakse last ja peret toetada näiteks sotsiaalse juhendamise ja nõustamisega, majandusliku toe, koduteeninduse, peretööga ning tugiisiku või tugipere määramisega. Tuge ja juhendamist võib saada paljudes pere argipäeva kuuluvates asjades, näiteks seoses lapse ööpäevarütmi ja magamise ning söömisega seotud asjades, samuti seoses lapse.arengu ealiste probleemidega. Kui lapsele avatakse lastekaitse kliendisuhe, võidakse last ja peret toetada tihedamalt. Lisaks infot lastekaitse pakutavast toetusest loe leheküljelt Avahooldus on esmane.

 

 

 

Loe järgmiseks

Lastega perede sotsiaalteenused

Lastega perede sotsiaalteenused

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge