Vanhempien oikeudet ja velvollisuudet

Suomessa vanhempia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisesti. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia lastensa hyvinvoinnista. Vanhempien tehtävä on hoitaa ja kasvattaa lapsensa turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä, sekä mahdollistaa, että lapsi saa hänelle sopivan koulutuksen. Suomessa kasvatuksessa ei saa käyttää ruumiillista kuritusta ja kaikenlainen lapseen kohdistuva väkivalta on rikos. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä.

Pääsääntöisesti vanhemmilla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja muista lasta koskevista asioista. Päätöksiä tehtäessä on kiinnitettävä huomiota myös lapsen mielipiteeseen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien aikana vanhemmilla on oikeus päättää kaikista lapsen asioista. Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan perheelle järjestettyjä palveluja, jotka tukevat ja auttavat lapsia heidän asuessa kotona. Lain periaate on, että kun lapsen asioihin puututaan, on pyrittävä hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Vanhemmilla on aina oikeus päättää lapsensa uskonnosta ja uskonnollisesta kasvatuksesta.

Vanhemmuus ei missään tapauksessa lopu lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen, mutta tällöin vanhempien päätäntävaltaa rajoitetaan. Vanhemmat ovat edelleen lapsen huoltajia, mutta lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta ja huolenpidosta päättää kunnan sosiaalitoimi. Päätökset pyritään edelleen tekemään yhteistyössä vanhempien kanssa. Vanhemmilla on huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana oikeus saada tietoa lapsensa asioista ja pitää lapseen yhteyttä. Vanhemmilla on myös oikeus saada tietää, mitä heistä on kirjattu ja miten on perusteltu tehtyjä toimia.

Vanhemmilla on aina oikeus ilmaista oma mielipiteensä lastensuojelutoimista. Joskus lastensuojelutoimet ovat sellaisia, joista vanhemmat ovat eri mieltä. Laki määrittää milloin asiasta pitää tehdä virallinen päätös ja kuka päätöksen voi tehdä. Laissa myös sanotaan voiko päätöksistä valittaa. Esimerkiksi huostaanottopäätös tai päätös kiireellisestä sijoituksesta ovat päätöksiä, joista vanhemmilla on oikeus valittaa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun saa tietää päätöksestä. Viranomaisilla on velvollisuus kertoa vanhemmille heidän oikeuksistaan. Jos vanhemmat kokevat, että heitä on kohdeltu väärin, heillä on oikeus ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat lakeja. Hänelle voi tehdä asiasta kantelun.