Taotlus (hakemus)

Lastekaitsejuhtum võib saada alguse ka nii, et vanemad või laps ise võtavad ühendust lastekaitsega ning paluvad abi, seesugust pöördumist nimetatakse lastekaitseteate asemel taotluseks.

Sotsiaalvalve (sosiaalipäivystys)

Sotsiaalvalve vastab kiireloomulisele abivajadusele ööpäev läbi ja kõigil nädalapäevadel. Sotsiaalvalve kontaktandmed saab telefoniraamatust, kohaliku omavalitsuse internetileheküljelt, hädanumbrilt 112, haiglatest ja politseist.

Professionaalne perekodu (ammatillinen perhekoti)

Professionaalne perekodu on asendushoolduse vorm, mis jääb perehoolduse ja asenduskodu vahele. Perekoduna tegutsemiseks peab olema seadusega ettenähtud luba. Perekodus elab üldiselt kaks professionaalset töötajat, kes…

Piirangumeetmed (rajoitustoimenpiteet)

Asendushoolduse puhul kasutatavad piirangumeetmed on näiteks ühenduse pidamise piiramine, isikukontroll ja kinnipidamine. Kõik piirangumeetmed ja nende kasutamise täpsed tingimused on määratud kindlaks seadusega. Piirangumeetmeid tohib…

Peretöötaja (perhetyöntekijä)

Peretöötaja töötab lastega peredes ning aitab vanemaid laste hoidmisel, nende eest hoolitsemisel ja kasvatamisel ning koduste tööde tegemisel.

Peretöö (perhetyö)

Peretöö on tegevus, millega toetatakse perede toimetulekut igapäevaelus ja erinevates eluolukordades. Peretöö sisu ja tegutsemismeetodid on eri paikkondades erinevad.

Perehooldus (perhehoito)

Perehoolduse all mõeldakse seda, et hooldusele paigutatud lapse eest hoolitsemine ja tema kasvatamine on korraldatud väljaspool tema enda kodu tavalise pere juures või professionaalses perekodus.