پایه های حمایت از کودکان

مسئولیت پرستاری و پرورش کودکان در وهله اول به عهده پدر و مادر می باشد. در راستای عملی کردن این مسئولیت پدر و مادر حق برخورداری از کمک های اجتماعی را دارند.

حقوق و وظایف پدرومادر

پدرومادر در فنلاند به طور برابر از حقوق و وظایف یکسانی برخوردارند. پدرومادر این حق و وظیفه را دارند که رفاه کودک خود را فراهم…

سرپرستی کودکان

سرپرستی به اختصار به معنی تصمیم گیری در باره امور کودک می باشد. سرپرست کودک جوابگوی پرستاری، پرورش، نظارت و مراقبت های دیگر کودک می…

کودک حق مشارکت دارد

اصل مهم در تحقق مصالح کودک این است که خود کودک در بررسی و برنامه ریزی مسائل مربوط به خود حضور داشته باشد. باید به…

مهم ترین قضیه مصالح کودک است

مهمترین نکته در حفاظت از کودکان مصالح کودک می باشد. این به آن معنی است که در همه تصمیم گیری ها در باره امور کودک…

پیمان نامه حقوق کودک

هر کودکی حق برخورداری از دوران کودکی خوب و سرشار از امنیت را دارد. هر کودکی حق رشد و مدرسه رفتن و نیز بازی و…

در چه مواقعی کودک در خارج از خانه خود جایگزین می شود؟

در صورتی که کودک در خانه خود امنیت نداشته باشد و یا امنیتش از جانب خودش در خطر باشد، و به شیوه های دیگر نتوان بر روی این موضوع تأثیری گذاشت، حفاظت از کودکان به کودک در خارج از خانه خود رسیدگی می کند. این موضوع به نام استقرار یا جایگزینی کودک (sijoitus) شناخته می شود