Lapse huvid (lapsen etu)

Lastekaitse vajadust hinnates ja lastekaitset ellu viies tuleb võtta esmajoones arvesse lapse huvid, mille puhul leitakse lapse olukorrale tema jaoks parim lahendus.

Koolikuraator (koulukuraattori)

Koolikuraator on kooli sotsiaaltöötaja, kes aitab ja toetab õpilasi ning nende peresid. Koolikuraator võib aidata näiteks olukorras, kui õpilasel on probleeme kooliskäimisega või suhetes kaaslastega…

Kliendiplaan (asiakassuunnitelma)

Lastekaitse kliendiplaan on dokument, kus kirjutatakse asjaolud, mille tõttu laps ja perekond vajavad abi ning mida üritatakse muuta. Kliendiplaani märgitakse samuti, mil viisil lastekaitse kavatseb…

Kiireloomuline ümberpaigutamine (kiireellinen sijoitus)

Kiireloomuline ümberpaigutamine tähendab, et otseses ohus olevale lapsele võidakse korraldada ümberpaigutamine kodust väljapoole. Kiireloomulise ümberpaigutamise vajadus võib tekkida näiteks siis, kui kodune olukord või puudused…

Järelhooldus (jälkihuolto)

Järelhooldus on pärast hooldusele paigutamise lõppemist korraldatav toetus ja abi. Järelhoolduse eesmärk on lihtsustada lapse või noore tagasipöördumist koju või tema iseseisvumist. Järelhooldus võib jätkuda…

Hooldusse võtmine (huostaanotto)

Hooldusse võtmine tähendab seda, et vastutus lapse hooldamise ja kasvatamise eest läheb üle ametiasutustele. Seaduse kohaselt tuleb laps võtta hooldusse, kui tema tervis ja areng…

Ülalpidamine lastehoolekandeasutuses (laitoshoito)

Lastehoolekandeasutuses ülalpidamise all mõeldakse seda, et hooldusele paigutatud lapse hooldamine, kasvatamine ja tema eest hoolitsemine korraldatakse tema kodust väljapool, lastehoolekandesutuses.

Halduskohus (hallinto-oikeus)

Halduskohus on kohtusüsteemi osa, kus käsitletakse eri ametiasutuste otsuste kohta esitatud kaebusi. Lastekaitsega seotud küsimuste puhul on halduskohus ka instants, kus langetatakse otsused.