هر کودکی حق برخورداری از دوران کودکی خوب و سرشار از امنیت را دارد. هر کودکی حق رشد و مدرسه رفتن و نیز بازی و مشارکت را دارد. هر کودکی همچنین حق برخورداری از حمایت و پرستاری را دارد. همه حقوق کودکان در پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد گردآوری شده است. این پیمان نامه در بر دارنده نظرات پذیرفته شده همگانی در باره حقوق الزامی همه کودکان بدون در نظر گرفتن پیشینه آنان مانند ملیت، دین یا دارایی خانواده می باشد. پیمان نامه در باره حقوق همه کسان زیر سن 18 سال می باشد

کمابیش همه کشورهای جهان پیمان نامه را پذیرفته اند. در کشور فنلاند پیمان نامه حقوق کودک در سال 1991 تصویب شد. پیمان نامه بایستی همانند قانون به کار بسته شود و این به آن معنی است که همانند هر قانونی مفاد این پیمان نامه نیز می باید توسط دولت ها، شهرها، صاحب منصبان اداری، پدرومادر کودکان و دیگر بزرگسالان رعایت شود. قانون های خود کشور فنلاند نیز در کنار پیمان نامه حقوق کودک، حقوق کودکان را به رسمیت شناخته اند. در مجموعه قانون های فنلاند قانون های متعددی وجود دارد که بر اساس آنان می بایستی با کودکان به شکل برابر با دیگران برخورد کرده و به طور یک سان همگان را در نظر گرفت