Suomessa isää ja äitiä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisesti. Vanhempien velvollisuuksiin kuuluu

  • huolehtia lapsen hyvinvoinnista
  • hoitaa ja kasvattaa lasta turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä
  • pitää huolta, että lapsi saa hänelle sopivan koulutuksen.

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen turvaa ja hellyyttä. Kasvatuksessa ei saa käyttää ruumiillista kuritusta, eli lasta ei saa esimerkiksi lyödä tai tukistaa. Kaikenlainen lapseen kohdistuva väkivalta on rikos.

Vanhemmat päättävät yleensä lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja muista lasta koskevista asioista. Vanhemmilla on oikeus päättää myös lapsensa uskonnosta ja uskonnollisesta kasvatuksesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä, heidän pitää ottaa huomioon myös lapsen mielipide.

Jos perhe saa lastensuojelun avohuollon tukitoimia, vanhemmilla on silloinkin oikeus päättää kaikista lapsen asioista. Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan perheelle järjestettyjä palveluja, jotka tukevat ja auttavat lapsia heidän asuessaan kotona. Lain periaate on, että kun lapsen asioihin puututaan, pitää pyrkiä hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Mikä on vanhempien asema, jos lapsi otetaan huostaan?

Vanhemmuus ei lopu lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle. Vanhemmat ovat edelleen lapsen huoltajia. Vanhempien valtaa päättää lapsen asioista kuitenkin rajoitetaan. Huostaanotetun lapsen asuinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta ja huolenpidosta päättää kunnan sosiaalitoimi.

Päätökset pyritään tekemään yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmilla on oikeus saada tietoa lapsen asioista ja pitää lapseen yhteyttä. Vanhemmilla on oikeus tietää, mitä heistä on kirjattu asiakirjoihin ja miten lastensuojelun toimenpiteitä on perusteltu.

Vanhemmilla on aina oikeus sanoa oma mielipiteensä lastensuojelun toimenpiteistä. Joskus lastensuojelutoimet ovat sellaisia, joista vanhemmat ovat eri mieltä. Laissa sanotaan, milloin asiasta pitää tehdä virallinen päätös ja kuka päätöksen voi tehdä.

Laissa sanotaan myös, milloin päätöksistä voi valittaa. Esimerkiksi huostaanotto tai päätös kiireellisestä sijoituksesta ovat päätöksiä, joista vanhemmilla on oikeus valittaa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa.

Viranomaisten pitää kertoa vanhemmille, miten päätöksistä voi valittaa. Jos vanhemmat kokevat, että heitä on kohdeltu väärin, he voivat ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat lakeja. Hänelle voi tehdä asiasta kantelun.