Eelkooliealiste lastega pered

Emade ja laste nõuandlad

Nõuandlates jälgitakse raseduse kulgu, ema ja tulevase beebi tervist ning lapse kasvamist ja arengut kuni seitsmenda eluaastani.

Lisaks sellele toetatakse nõuandlates perede heaolu ja vanemlust ning vajaduse korral juhendatakse vanemaid lastekasvatusküsimustes

Päevahoid

Soomes on korraldatud laste päevahoid, tänu millele saavad vanemad käia tööl või osaleda õpingutes. Päevahoiuteenuseid pakutakse lasteaias või perepäevahoiuna, näiteks lapsehoidja kodus.

Eelkool

Eelkool on mõeldud kõigile eelkooliealistele lastele aasta enne kooli algust. Laps alustab õppimist eelkoolis üldjuhul sel aastal, kui ta saab kuueaastaseks. Eelkoolis omandab laps mängude ja ühistegevuse kaudu teadmisi ja oskusi kooliminekuks. Soomes pakutakse sellist eelõpet lasteaedades kui ka koolides.

Kooliealiste lastega pered

Põhikool

Kõik Soomes alaliselt elavad üle 7-aastased lapsed peavad käima koolis ehk neile kehtib koolikohustus. Koolikohustus kestab maksimaalselt 17. eluaastani. Põhikool jaguneb kaheks astmeks: I astmesse kuuluvad 1.–6. klass ja II astmesse 7.–9. klass. Põhikool on Soomes tasuta. Lisaks haridusele on põhikoolis tasuta ka õpikud, muud õppematerjalid ja koolitoit. Põhikooli lõpetanud noortest enamik jätkavad õpinguid kas kutsekoolis või gümnaasiumis.

Põhikooliks ettevalmistav õpe

Põhikooliks ettevalmistav õpe on mõeldud neile lastele, kelle soome keele oskusest ei piisa veel kõigile ettenähtud üldõppeks. Keeleoskust hindavad professionaalid, mitte lapsevanemad. Ettevalmistava õppe käigus õpetatakse ennekõike soome keelt.

Hommikune ja õhtune huvitegevus

Õpilaste hommikune ja õhtune huvitegevus hõlmab huvialaringe või vabaajategevust, mis on suunatud peamiselt esimese ja teise klassi lastele ja kus lapsed saavad osaleda enne või peale kooli.

Tugiteenused

Tugiteenustega edendatakse koolinoorte õppimist, heaolu ja tervist. Selles osalevad koolis töötavad spetsialistid. Koolis on õpilastele korraldatud koolitervishoid. Lisaks toetavad kooliskäimist koolikuraator ja koolipsühholoog, kes teevad koostööd lastevanematega.

Noorsootöö

Noorsootöö ülesanne on toetada noorte kasvamist ja heaolu. Noorsootöö võib toimuda näiteks huvialaringide, laagrite, ürituste või muusika- ja spordiharrastuste kaudu.

Muud põhilised pereteenused

Kasvatus- ja perenõustamine

Kasvatus- ja perenõuandlast on võimalik saada toetust seoses laste kasvatamise ja pereeluga. Nõu saab küsida muu hulgas siis, kui ollakse mures lapse käitumise pärast või kui perekonnas on lein ja mured.

Lepitus perevaidlustes

Perevaidluste lepitamiseks saab küsida abi juhul, kui pereliikmed ei tule toime oma lahkhelide lahendamisega. Tihtipeale on lepitamise vajadus tingitud abielulahutusest või kooselu lõppemisest. Perevaidluste lepitamine on alati vabatahtlik ning seda võivad kasutada kõik pereliikmed või osa neist.

Kasvatus- ja perenõuandlast on võimalik saada toetust seoses laste kasvatamise ja pereeluga. Nõu saab küsida muu hulgas siis, kui ollakse mures lapse käitumise pärast või kui perekonnas on lein ja mured.