Masuuliyadda haddii si gaaban loo macneeyo waxaa loola jeedaa go’aan ka gaaridda arrimaha ilmaha. Qofka ilmaha masuulka ka ah wuxuu u xilsaaran yahay ilmaha daryeelkiisa, barbaarintiisa, ilaalintiisa iyo waxyaabaha kale ee dhaqaalaynta ilmaha ah. Qofka ilmaha masuulka ka ah oo keliya ayaa xaq u leh inuu shaqaalaha maamulka ee kala duduwan ka helo wararka ku saabsan ilmaha. Labada waalidba masuul bay ka noqonayaan ilmaha dhasha iyadoo la isqabo. Haddii iyadoo sidii wax isqaba oo kale loo wada nool yahay ilmo dhasho, hooyada oo keliya ayaa ilmaha masuul ka ah, haddii aanay waalid si kale ku heshiin. Markaas waxay noqonaysaa in si gaar ah loo ansixiyo qofka ilmaha aabbaha u ah.

Hadday waalidku is furaan, ilmaha cidda masuulka ka noqonaysa waa in laga heshiiyaa. Furiinku wuu ku badan yahay waddanka Finland. LAbada qof ee isqaba kii doona ayaa furiinka dalban kara, ama si wadajir ah ayey u dalban karaan furiinka. Wakhtiga ka fekerka oo lix bilood ah ka dib ayaa furiinka la ansixin karaa, markaas ayuuna furiinku dhaqangelayaa. Furiinka ka dib, inta badan ilmaha si wadajir ah ayey labada waalid masuul uga noqdaa. Taas macneheedu waa labada waalid si wadajir ah ayey go’aan uga wada gaaraan arrimaha muhiimka ee ilmaha khuseeya, sida barbaarinta, daryeelka caafimaadka ama safar aadidda. Waxyaabaha maalin walba jira ee nolosha caadiga ah waxaa go’aan ka gaara waalidka uu ilmuhu la nool yahay. Ilmaha ay labada waalidba masuulka ka wada yihiin looma kaxayn karo waddanka dibediisa, haddii aanu waalidka kale raalli ka ahayn. Haddii ilmaha loo dalbayo baasaboor, waalidka kalena waa inuu saxiixaa foomka baasaboorka lagu dalbayo. Haddii furiinka ka dib ay suuroobi weydo in ilmaha si wadajir ah masuul looga wada noqdo, labada waalid midkood baa dalban kara inuu isagu keligii masuul ka noqdo ilmaha. Taas macneheedu waa waalidka keligii masuulka ka ah ilmaha ayaa si keli ahaan ah go’aan uga gaari arrimaha ilmaha khuseeya, umana baahna inuu waalidka kale la tashado. Hase yeeshee mar walba waa in la tixgeliyaa inuu ilmuhu xaq u leeyahay, inuu labadiisa waalidba la kulmo.