Avahoolduse tugiteenused

Last püütakse alati aidata nii, et ta saaks elada oma kodus, koos oma perega. Kui lapse ja perekonna olukord nõuab abi väljastpoolt, siis on tähtsaim põhimõte rakendada alati kõige leebemat abinõu. Lastekaitses nimetatakse niisuguseid esmaseid teenuseid avahoolduse tugiteenusteks. Avahoolduse tugiteenused on alati vabatahtlikud ja põhinevad perekonnaga tehtaval koostööl. Suurem osa lastekaitsetööst toimub just avahoolduse tugiteenuste kaudu.

Avahoolduse tugiteenused võivad olla mitmesugused ning eri paikkondades erinevad. Need võivad olla näiteks järgmised:

Kotipalvelu – Koduteenus

Koduteenus võib olla praktikas näiteks abi laste hoidmisel, toidu valmistamisel, pesupesemisel või koristamisel. Selle eesmärk on parandada perekonna heaolu ning ennetada probleemide tekkimist.

Perhetyön apu suoraan kotiin – Peretöö kui kodus pakutav abi

Peretöö võib seisneda aruteludes, nõuannetes ja vanemate toetamises laste kasvatamisel. See võib olla ka pere toetamine igapäevaelus, näiteks asjaajamisel või kodu korrashoidmisel või lapse heaolu toetava tegevuse korraldamisel.

Tukihenkilö tai tukiperhe – Tugiisik või tugipere

Laps või perekond võib saada tugiisiku või tugipere. Tugiisik on täiskasvanu, kes on abiks näiteks koduste ülesannete lahendamisel või on toeks huvialadega tegelemisel. Tugipere on tavaline pere, kelle juurde laps võib minna kokkulepitult näiteks nädalavahetuseks. Tugipered või tugiisikud saavad oma ülesannete täitmiseks väljaõppe.

Vertaisryhmätoiminta – Kogemusrühmad

Kogemusrühmad tähendavad selliseid gruppe, kuhu on võimalik minna arutama eri asju samasse elusituatsiooni sattunud inimestega. Sisserändajate vanemate sugulased ja sõbrad elavad enamasti kaugel ning seepärast on neil võimalus kohtuda inimestega eri ringides ja gruppides. Tihtipeale on ringides ja gruppides korraldatud mingi tegevus, näiteks tegeldakse seal kokanduse, käsitöö või millegi muu sellisega, mille juures on võimalik vestelda ja tuttavaks saada.

Hoito ja terapiapalvelut – Ravi- ja teraapiateenused

Lapsele tuleb korraldada rehabiliteerimist toetavaid ravi- ja teraapiateenuseid, kui ta neid vajab. Kui lapsel on õpiraskusi, võivad koolipsühholoog ja koolikuraator juhatada teda vajalike teenusteni.