Soomes on lapsevanematel võrdsed õigused ja kohustused. Vanematel on õigus ja kohustus hoolitseda oma laste heaolu eest. Vanemate ülesanne on hoolitseda oma laste eest ja kasvatada neid turvaliselt ja kannustavas keskkonnas ning võimaldada neile sobiv kooliharidus. Soomes ei tohi kasutada laste kasvatamisel kehalist karistamist ning igasugune lapse vastu suunatud vägivald on kuritegu. Last tuleb kasvatada nii, et talle saaksid osaks mõistmine, turvalisus ja hellus.

Enamasti on vanematel õigus otsustada oma lapse hoolduse, kasvatuse, elukoha ja muude teda puudutavate asjade üle. Otsuseid tehes tuleb arvestada lapse arvamusega. Lastekaitse avahoolduse tugiteenuste ajal on vanematel õigus otsustada kõigi last puudutavate asjade üle. Avahoolduse tugiteenuste all mõeldakse perele korraldatud teenuseid, mis toetavad ja aitavad lapsi, kui nad elavad kodus. Seaduse põhimõte on see, et kui lapse asjadesse sekkutakse, tuleb püüda teha head koostööd tema vanematega. Vanematel on õigus otsustada lapse religiooni ja usulise kasvatuse üle.

Vanemlus ei lõpe mingil juhul lapse hooldusele võtmise ja kodust väljapoole paigutamisega, kuid sellisel juhul piiratakse vanemate otsustusõigust. Vanematele jääb lapse hooldusõigus, kuid lapse asukoha, ravi, kasvatuse ja hoolduse üle otsustab kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond. Otsused püütakse endiselt teha koostöös vanematega. Vanematel on hooldusele võtmise ja kiirkorras hooldusele paigutamise ajal õigus saada teavet lapse kohta ja olla temaga ühenduses. Vanematel on ka õigus teada saada, mida nende kohta on dokumentidesse kirjutatud ja kuidas sooritatud toiminguid on põhjendatud.

Vanematel on alati õigus väljendada oma arvamust lastekaitsemeetmete kohta. Vahel on lastekaitsemeetmed sellised, mille suhtes vanemad on erineval arvamusel. Seadus määrab, millal tuleb langetada ametlik otsus ja kes selle otsuse võib teha. Seaduses on ka öeldud, kas otsuseid saab edasi kaevata. Näiteks hooldusele võtmise otsus ja kiirkorras hooldusele paigutamise otsuste puhul on vanematel õigus tehtud otsus edasi kaevata. Apellatsioon tuleb esitada 30 päeva jooksul ajast, millal otsus on teatavaks saanud. Ametnikud on kohustatud rääkima vanematele nende õigustest. Kui vanemad leiavad, et neid on koheldud valesti, on neil õigus võtta ühendust omavalitsuse sotsiaalvolinikuga. Parlamendi ombudsman jälgib, et ametiisikud täidaksid seadusi. Talle on võimalik esitada kaebus.