Skip to content

همه خانواده ها گاهی اوقات به کمک احتیاج دارند

صفحات Lastensuojelu.info اطلاعات اولیه در مورد خدماتی که در فنلاند به خانواده های دارای فرزند ارائه می شود، به زبا ن های مختلف در اختیار شما می گذارد. این صفحات به ویژه برای والدین مهاجر و اشخاص حرفه ای که با آنها کار می کنند، تهیه شده است.

جامعه خانواده ها را به شیوه های مختلف مورد حمایت قرار می دهد و کمک و حمایت در شرایط مختلف زندگی در دسترس است. می توان از خدمات کودکان و خانواده که شهرها ارائه می دهند، مؤسسه ها و سازمان ها و همچنین انجمن های کلیسایی و نهادهای مذهبی دیگر، کمک و مشاوره دریافت نمود.

""
""

حقوق کودکان

همه خدمات کودک و خانواده مبنای قانونی دارند. در قانون گذاری فنلاند، به اصولی که به طور عمومی و در سطح بین المللی مورد توافق قرا گرفته اند، توجه می شود. در مورد کودکان، مهم ترین اصل، پیمان حقوق کودکان سازمان ملل است.

حقوق کودکان

""

والد بودن و رابطه زناشویی

جامعه برای حمایت از ایفای نقش والدین، تربیت کودکان و روابط زناشویی، به خانواده ها راهنمایی و مشاوره ارائه می کند.

والد بودن و رابطه زناشویی

""

کمک در زندگی روزمره

در فنلاند، جامعه به انحاء مختلف به والدین و کودکان کمک می کند. خدمات مشترک زیادی برای همه وجود دارد، از جمله مرکز مشاوره بهداشت مرکز تعلیم و تربیت خردسالان  و مدرسه.

کمک در زندگی روزمره

""

مراقبت های اجتماعی

در فنلاند حق همه برای دریافت کمک در صورت نیاز، تأمین شده است. در صورتی که کمکی که از طریق خدمات عمومی برای همگان ارائه می شوند کافی نباشد، می توان از خدمات امور اجتماعی و حفاظت از کودکان کمک دریافت نمود.

مراقبت های اجتماعی

""

حفاظت از کودکان

معمولاً ترس از این که کودک از خانواده گرفته شود و جدا گردد، برداشتی است که در مورد حفاظت از کودکان وجود دارد. در واقعیت سعی بر این است که طوری به کودک کمک شود که او بتواند در خانه خود همراه با خانواده خود زندگی کند.

حفاظت از کودکان

""

داستان های واقعی

همه خانواده ها گاهی نیاز به کمک دارند. گاهی اوقات مشکلات و نگرانی ها ممکن است افزایش یابند و در این هنگام مهم است بدانید که کمک وجود دارد. در داستان های واقعی توضیح می دهیم که خانواده های مهاجر از خدمات کودکان و خانواده ها و از نهادها چه نوع کمک ها و حمایت هایی دریافت کرده اند.

داستان های واقعی

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند