Skip to content

Alla familjer behöver ibland stöd

Webbplatsen Lastensuojelu.info erbjuder grundläggande information om tjänster för barnfamiljer i Finland på flera olika språk. Webbplatsen riktar sig särskilt till invandrarföräldrar och yrkespersoner som arbetar med dem.

Samhället stöder familjerna på många olika sätt och det finns hjälp och stöd för olika livssituationer. Hjälp och råd fås av kommunala barn- och familjetjänster, organisationer och föreningar samt av församlingar och andra religiösa föreningar.

""

Barnets rättigheter

Lagstiftningen ligger till grund för alla barn- och familjetjänster. I Finlands lagstiftning beaktas gemensamma internationellt överenskomna principer. Det viktigaste ur barnens synvinkel är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer om barnets rättigheter

""

Föräldraskap och parförhållande

Samhället erbjuder familjerna vägledning och rådgivning till stöd för föräldraskapet, fostran av barn och parförhållandet.

Läs mer om föräldraskap och parförhållande

""

Stöd i vardagen

I Finland hjälper samhället föräldrarna och barnen på många olika sätt. Det finns många tjänster som är gemensamma för alla, såsom rådgivningsbyrån eller skolan.

Läs mer om stöd i vardagen 

""

Socialvården

I Finland tryggas genom lag vars och ens rätt att vid behov få hjälp. Om det stöd som fås via gemensamma tjänster inte räcker till, kan man få hjälp från socialvården och barnskyddet.

Läs mer om socialvården

""

Barnskyddet

Barnskyddet är ofta förknippat med en rädsla för att någon tar barnet från familjen. I verkligheten försöker man alltid hjälpa barnet så att han eller hon ska kunna bo i sitt eget hem med sin familj.

Läs mer om barnskyddet

""

Berättelser från verkligheten

Alla familjer behöver ibland stöd. Ibland kan problemen och oron bli stora och då är det viktigt att veta att hjälp finns att tillgå. I berättelserna från verkligheter beskrivs hurdan hjälp och hurdant stöd invandrarfamiljer har fått av tjänster och organisationer för barn och familjer

Läs berättelser från verkligheten

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng