اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان

معمولاً ترس از این که کودک از خانواده گرفته شود و جدا گردد، نظری است که در مورد حفاظت از کودکان وجود دارد. در واقعیت سعی بر این است که طوری به کودک کمک شود که او بتواند در خانه خود همراه با خانواده خود زندگی کند. در صورتی که شرایط کودک و خانواده چنان باشد که به کمک خارجی نیاز باشد، اساس کار بر این است که همیشه از نرم ترین شیوه استفاده شود. در سازمان حفاظت از کودکان چنین شیوه هایی که عمدتاً به کار می روند به نام اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان (avohuollon tukitoimi) نامیده می شوند. اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان همیشه داوطلبانه هستند و بر مبنای همکاری با خانواده انجام می شوند. بیشترین مقدار کاری که در حفاظت از کودکان انجام می شود دقیقاً همین اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان می باشند.

اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان می توانند شکل های مختلف داشته باشند و در شهرهای مختلفت متفاوت هستند. از جمله این اقدامات موارد زیر می باشند:

خدمات خانه

خدمات خانه عملاً می تواند به معنی مثلاً کمک به رسیدگی به کودک، پختن غذا، رخت شویی یا نظافت باشد. هدف خدمات خانه بهبود دادن به رفاه خانواده پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات است.

کمک کار با خانواده مستقیماً در خانه

کار با خانواده می تواند گفتگو، مشاورت و کمک به والدین در امر تربیت فرزندان باشد. کار با خانواده می تواند همچنین پشتیبانی از خانواده در امور روزمره زندگی از قبیل رسیدگی به امور یا کمک در کارهای خانه و یا ارائه فعالیت هایی باشد که رفاه کودک را تأمین و تقویت می کند.

شخص کمکی یا خانواده کمکی

کودک یا خانواده می تواند از شخص کمکی یا خانواده کمکی برخوردار شود. شخص کمکی فرد بزرگسالی است که مثلاً در انجام تکالیف مدرسه به کودک کمک می کند و یا در فعالیت های اوقات فراغت و سرگرمی های کودک همراه اوست. خانواده کمکی یک خانواده معمولی است که کودک می تواند مثلاً در ایام آخر هفته با قرار پیشین نزد آن برود. خانواده کمکی یا شخص کمکی برای انجام وظیفه شان مورد تعلیم و آموزش قرار می گیرند.

فعالیت گروه همتا

فعالیت گروه همتا به معنی گروه هایی است که می توان در گردهمایی آنها شرکت کرد و با دیگر افرادی که در شرایط زندگی یکسانی بسر می برند، در مورد مسائل خود صحبت نمود. اقوام و دوستان والدین مهاجر معمولاً در دور دست زندگی می کنند و بنا بر این والدین مهاجر می توانند در باشگاه ها و مکان های گردهمایی گروه ها اشخاص دیگر را ملاقات کنند. معمولاً در باشگاه ها و مکان های گردهمایی گروه ها فعالیت هایی از قبیل آشپزی، کارهای دستی یا سرگرمی های دیگر در جریان است که در حین انجام آنها می توان با دیگران صحبت نموده و آشنا شد.

خدمات معالجه و درمان

در صورتی که کودک به خدمات معالجه و درمان نیاز داشته باشد، باید به او چنان خدمات معالجه و درمانی ارائه نمود که به توانبخشی او کمک کند. چنانچه کودک مشکلات یادگیری داشته باشد، روانشناس مدرسه و کارمند امور اجتماعی مدرسه (Koulukuraattori) می توانند او را برای دریافت خدمات مورد نیاز راهنمایی کنند و بفرستند.