مراقبت بعدی

کودک یا نوجوان ممکن است پس از اتمام تحت سرپرستی گرفتن نیز به پشتیبانی و کمک احتیاج داشته باشد. به این موضع مراقبت بعدی (jälkihuolto) گفته می شود.

هدف مراقبت بعدی کمک و تسهیل استقلال نوجوان یا برگشت او به خانه است. مراقبت بعدی می تواند به جوانی که سنش بالاتر از 18 سال است هم داده شود تا زمانی که 21 به پایان می رسد. با هم به اتفاق جوان توافق و برنامه ریزی می شود که مراقبت بعدی در عمل از چه خدمات و اقدامات کمکی تشکیل گردد. مراقبت بعدی می تواند مثلاً به شکل کمک و پشتیبانی سکونت، امرار معاش، کار یا تحصیل باشد