Barn får delta

En viktig princip för barnets bästa är att barnet själv får vara med i hanteringen och planeringen av sådant som angår honom eller henne. Man måste förklara tillräckligt tydligt för barnet vad man ska fatta beslut om och varför, så att han eller hon får bilda och uttrycka sin egen uppfattning om saken. Alla, även barn, har alltid rätt att delta i hanteringen av sådant som rör honom eller henne själv. Här finns det ingen åldersgräns. Man lyssnar på barnet och barnets åsikter och önskningar med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå. Man kan exempelvis ta reda på små barns känslor genom att observera barnets beteende eller lekar. När det gäller större barn ska de anställda berätta om det som händer på ett sätt som barnet kan förstå.

Enligt lagen har barn som har fyllt 12 år rätt att föra talan när det gäller barnskydd. Att föra talan innebär att barnets åsikter ska tas i beaktande på samma sätt som vuxnas i ärenden som gäller barnskydd. Barnet har rätt att ta del av ärendehandlingarna som gäller honom eller henne själv och han eller hon har rätt att bli hörd officiellt när man fattar beslut. Barnet kan söka hjälp, kräva service och motsätta sig beslut som rör honom eller henne. Han eller hon måste delges information om de beslut som fattats och ha möjligheten att överklaga besluten. Att barnet deltar i hanteringen av ärenden som gäller honom eller henne innebär inte att barnet själv får bestämma. Det ligger på de vuxnas ansvar att fatta beslut och ta ansvar för besluten.