Konventionen om barnets rättigheter

Alla barn har rätt till en bra och trygg barndom. Alla barn har rätt att växa upp och gå i skolan samt leka och vara delaktiga. Alla barn har även rätt till skydd och omsorg. Alla barns rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen är en allmänt godtagen uppfattning om vilka rättigheter alla barn bör ha oavsett bakgrund, såsom nationalitet, trosuppfattning eller familjens inkomster. Konventionen omfattar alla barn under 18 år.

Konventionen har godkänts av nästan alla stater i världen. I Finland trädde barnkonventionen i kraft år 1991. Konventionen är lika bindande som en lag, och förpliktar stater, kommuner, myndigheter, barnens föräldrar och andra vuxna på samma sätt som andra lagar. Tillsammans med konventionen om barnets rättigheter tryggas barns rättigheter i Finlands egna lagar. I den finska lagstiftningen finns det flera lagar enligt vilka barn ska behandlas som likvärdiga individer och alla måste bära gemensamt och lika ansvar för detta.