Familjer med barn under skolåldern

Mödra- och barnrådgivning

På rådgivningsbyråerna följer man hur graviditeten fortskrider och mammans och det blivande barnets hälsa samt hur barnet växer och utvecklas tills barnet fyller sju år.
Dessutom stöder rådgivningsbyråerna familjernas välbefinnande samt föräldraskapet, och vid behov får föräldrarna vägledning i uppfostringsfrågor.

Dagvård

I Finland finns organiserad dagvård och tack vare den kan föräldrar arbeta eller studera. Dagvården kan ordnas på daghem eller som familjedagvård, till exempel hemma hos vårdaren.

Förskoleundervisning

Förskoleundervisning är avsedd för alla barn under skolåldern ett år innan skolan börjar. Barnet börjar i allmänhet i förskoleundervisningen samma år som barnet fyller sex år. I förskolan får barnet färdigheter och kunskaper inför skolstarten genom lek och gemensam verksamhet. I Finland erbjuds förskoleundervisning såväl på daghem som i skolor.

Familjer med barn i skolåldern

Grundläggande utbildning

Alla barn som är över sju år och är permanent bosatta i Finland ska gå i skola, dvs. de är läropliktiga. Läroplikten gäller högst tills barnet är 17 år. Till grundläggande utbildningen hör årskurserna 1–6 på lågstadiet och årskurserna 7–9 på högstadiet. I Finland är den grundläggande utbildningen avgiftsfri. Förutom undervisningen är även läroböckerna och övrigt läromaterial samt skolmaten avgiftsfria i den grundläggande utbildningen. Efter den grundläggande utbildningen fortsätter de flesta ungdomarna sina studier antingen i yrkesskolan eller på gymnasiet.

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

Undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn vars kunskaper i finska inte ännu är tillräckliga för den allmänna undervisningen. Språkkunskaperna bedöms av professionella yrkesmänniskor, inte av föräldrarna. I den förberedande utbildningen får man särskilt lära sig finska.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn är klubbverksamhet eller fritidsverksamhet som barnen kan delta i före eller efter skolan. Verksamheten är främst avsedd för barn som går i första och andra klassen.

Elevvård

Elevvården främjar elevernas inlärning, välbefinnande och hälsa. Vuxna som arbetar i skolan deltar i elevvården. I skolan ordnas skolhälsovård åt eleverna. Dessutom stöder även skolkuratorn och skolpsykologen skolgången i samarbete med föräldrarna.

Ungdomsarbete

Syftet med ungdomsarbete är att stödja ungdomarnas uppväxt och välbefinnande. I ungdomsarbetet ingår till exempel klubbar, läger, evenemang eller band- och idrottsverksamhet.

Övriga centrala familjetjänster

Uppfostrings- och familjerådgivning

På uppfostrings- och familjerådgivningsbyrån får man stöd i frågor som gäller uppfostran av barn och familjelivet. Man kan söka hjälp bland annat om man oroar sig över barnets beteende eller om familjen har sorg och oro.

Medling i familjefrågor

Man kan söka hjälp vid medling i familjefrågor om det är svårt för familjemedlemmarna att lösa meningsskiljaktigheter. Ofta är orsaken till medling hot om skilsmässa. Medling i familjefrågor är alltid frivillig och kan anlitas av en eller flera familjemedlemmar.