Vårdnad av barn

Med vårdnad menas i korthet att besluta om sådant som rör barnet. Barnets vårdnadshavare ansvarar för vård, uppfostran, övervakning och annan omsorg om barnet. Endast vårdnadshavaren har rätt att få information om barnet från olika myndigheter. Vårdnadshavarna till ett barn som är fött inom äktenskapet är båda föräldrarna. Om barnet däremot föds i ett samboförhållande är mamman barnets vårdnadshavare om föräldrarna inte kommer överens om något annat. Om barnet däremot föds i ett samboförhållande är mamman barnets vårdnadshavare om föräldrarna inte kommer överens om något annat.

Om föräldrarna skiljer sig måste de komma överens om vårdnaden om barnet. I Finland är det tämligen vanligt med skilsmässor. Antingen kan partnern ansöka om skilsmässa var för sig eller så kan de ansöka tillsammans. Efter en betänketid på ett halvår bekräftas skilsmässan som då träder i kraft. Det vanligaste vid skilsmässa är gemensam vårdnad. Det innebär att föräldrarna tillsammans beslutar om sådant som är viktigt för barnet, såsom uppfostran, hälsovård och resor. Vardagliga beslut fattas av den som barnet bor hos. Om föräldrarna är tillsammans vårdnadshavare, har den ena föräldern inte rätt att ändra barnets boendeplats till utlandet utan tillåtelse av den andra föräldern, även om barnet skulle bo hos den förälder som fört bort barnet. Då man ansöker om pass till barnet måste båda föräldrarna underteckna passansökan. Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vård efter en skilsmässa kan den ena föräldern ansöka om enskild vårdnad av barnet. Det innebär att den förälder som har enskild vårdnad ensam har rätt att fatta beslut om barnets angelägenheter utan att förhandla med den andra föräldern. I samtliga fall bör man dock vara uppmärksam på att barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar.