Bedömning av behovet av tjänster och inledande av klientrelation inom barnskyddet

En klientrelation inom barnskyddet eller socialvården inleds ofta då föräldrarna eller barnet själv kontaktar barnskyddet och ber om hjälp. Klientrelationen kan börja då till exempel yrkesmänniskor på skolan eller daghemmet tillsammans med familjen kontaktar en socialarbetare inom socialservicen för att barnets och familjens behov av stöd kan bedömas tillsammans.

Processen kan även börja på grund av en barnskyddsanmälan. Barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst som oroar sig över barnets välbefinnande och den kan göras anonymt.

Många som arbetar med barn och familjer är skyldiga att göra barnskyddsanmälan. Till exempel ska anställda inom dagvården och i skolor göra en barnskyddsanmälan om de misstänker att barnet behöver hjälp. Oftast samtalar yrkespersonerna först med familjen. Även polisen gör en barnskyddsanmälan om en minderårig har begått ett brott, använt berusningsmedel eller har bevittnat våld i nära relationer.

Vad kan det finnas för orsaker till hjälpbehovet?

  • det har skett en stor ändring i familjens livssituation och den påverkar allas liv
  • föräldrarna är utmattade eller har psykiska problem, är deprimerade eller sjuka
  • föräldrarna använder ofta och mycket berusningsmedel
  • det förekommer våld i familjen
  • barnet eller ungdomen gör själv sådant som är farligt eller skadligt för honom eller henne; använder till exempel mycket berusningsmedel, begår brott eller missköter skolan
  • barnet har psykiska problem
  • barnet måste i förhållande till sin ålder bära ett för stort ansvar för familjens vardag, till exempel på grund av förälderns sjukdom

Vad är följderna efter att myndigheter kontaktats eller en anmälan gjorts?

Den anställda inom socialvården gör en noggrann bedömning av varje anmälan och kontakt och börjar i de flesta fallen kartlägga barnets och familjens situation. Beroende på barnets och familjens situation kan kartläggningen antingen innebära en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen eller utredning av behovet av barnskydd.

Oftast kontaktar den anställda familjen och ber att föräldrarna och barnet ska komma på ett möte och diskutera frågan. Vid bedömning av barnets och familjens situation kan det förekomma flera möten som kan ordnas på socialbyrån, daghemmet, i skolan eller hemma hos familjen. Vid behov kan man använda tolk som hjälp. På mötena talar man tillsammans om varför en anmälan gjorts och vad man skulle kunna göra för att hjälpa barnet och familjen. Medan utredningen pågår möter socialarbetaren ofta barnet även utan föräldrarna.

Barnets och familjens situation utreds i så stor omfattning som är nödvändigt. Om familjen vill kan även andra närstående och släktingar till barnet delta i samarbetet.

Utredningen kan leda till en klientrelation inom socialvården eller barnskyddet

Om barnet eller familjen har nytta av socialvårdens tjänster och stöd men inte är i behov av tjänster enligt barnskyddslagen, får de en egen kontaktperson under den tid de är klienter inom socialvården. Klientrelationen inom socialvården är frivillig.

Om barnets och familjens situation kräver hjälp från barnskyddet inleds för barnets del en klientrelation inom barnskyddet. Då utses för barnet en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter. Om det utifrån bedömningen av servicebehovet eller utredningen av behovet av barnskydd uppstår oro över barnets situation bland socialarbetarna, kan en klientrelation inom barnskyddet inledas även om barnet själv eller föräldrarna inte upplever att det är nödvändigt.

En klientrelation inom socialvården eller barnskyddet inleds inte om det utifrån utredningen inte finns någon orsak till oro eller om barnet och familjen inte behöver stöd.

Om barnet och familjen behöver hjälp görs det upp en klientplan

Om man efter utredningen kommer fram till att barnet och familjen behöver stöd, görs det upp en klientplan. I planen antecknas vad hjälpen behövs till och hurdan slags hjälp som erbjuds. Planen görs upp även skriftligt och den kallas för klientplan inom barnskyddet.

Klientplanen görs alltid upp tillsammans med barnet och familjen. Vid behov uppdateras planen, åtminstone en gång per år. Vid uppdateringarna ser man över vad man kommit överens om samt bedömer om arbetet har varit till hjälp.