Stödåtgärder inom öppenvården

Barnskyddet är ofta förknippat med en rädsla för att någon tar barnet från familjen. I verkligheten försöker man alltid hjälpa barnet så att han eller hon ska kunna bo i sitt eget hem med sin familj. Om barnets eller familjens situation kräver utomstående hjälp är den grundläggande principen alltid att använda en så lindrig metod som möjligt. Inom barnskyddet kallas dessa primära tjänster för stödåtgärder inom öppenvården. Stödåtgärderna inom öppenvården är alltid frivilliga och bygger på samarbete med familjen. Den största delen av barnskyddsarbete genomförs just som stödåtgärder inom öppenvården.

Det finns många olika slags stödåtgärder inom öppenvården och de varierar mellan olika orter. Till stödåtgärderna hör till exempel:

Hemservice

Hemservice kan i praktiken innebära till exempel hjälp med att sköta barn, matlagning, klädtvättning eller städning. Syftet är att stärka familjernas välbefinnande och förebygga problem.

Hjälp via familjearbete direkt i hemmet

Familjearbete kan bestå av samtal, råd och stöd åt föräldrarna i uppfostringsfrågor. Det kan också innebära att familjen får stöd i vardagen, såsom i att sköta ärenden eller hushållet, eller att man ordnar sådan verksamhet som stöder barnets välbefinnande.

Stödperson eller stödfamilj

Barnet eller familjen kan få en stödperson eller en stödfamilj. En stödperson är en vuxen som till exempel hjälper till med skoluppgifterna eller deltar i fritidsaktiviteter. En stödfamilj är en vanlig familj som barnet kan bo hos till exempel under veckosluten. Stödfamiljer och stödpersoner får utbildning för sina uppdrag.

Kamratgruppsverksamhet

Med kamratgruppsverksamhet avses grupper där man kan samtala med andra som befinner sig i likadan livssituation. Invandrarföräldrars släktingar och vänner bor ofta långt borta, och då kan man träffa folk i olika klubbar och grupper. I klubbarna och grupperna håller man i allmänhet på med någon typ av verksamhet såsom matlagning, handarbete eller liknande sysslor samtidigt som man kan prata och lära känna varandra.

Vård- och terapitjänster

Vård- och terapitjänster som stöder barnets rehabilitering ska anordnas om barnet behöver det. Om barnet till exempel har inlärningssvårigheter kan skolpsykologen och skolkuratorn hänvisa honom eller henne till behövliga tjänster.